เมนูหลัก
  หน้าหลัก
ประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์
 ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง
 เข้าระบบประกาศสำหรับ จนท.
ADMINISTRATOR


 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศ เรื่อง
ประกาศเมื่อ
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคฟซีล (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1039 บ้านดงแจ้ง ตำบลเหล่าน้อย – บ้านสีเสียด ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
21 สิงหาคม 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 20 คัน
21 สิงหาคม 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (โดยวิธี Pavement in Place Recycling) สายบ้านโพนสะอาด ตำบลเหล่าหลวง – ทางหลวงหมายเลข 214 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
21 สิงหาคม 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายบ้านผำ ตำบลเมืองสรวง – บ้านข่อย – บ้านหนองหิน ตำบลหนองหิน – ทางหลวงชนบท รอ.3063 อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
21 สิงหาคม 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย อบจ.รอ. 2009 บ้านหว่านไฟ ตำบลบ้านดู่ - บ้านหนองเรือ ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
6 กรกฎาคม 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประมูลซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายบ้านคำผักกูด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง - บ้านโคกสมบูรณ์ ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
6 กรกฎาคม 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถลลยาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี ( Pavement in Place ) สาย อบจ รอ 1024 บ้านคุ้มเหนือ ต.หัวช้าง อ.จตุรพัพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
6 กรกฎาคม 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวืธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านหนองโน ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด - บ้านหนองบัวทอง อ.กฉินราราณ์ จ.กาฬสินธ์
6 กรกฎาคม 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านบุ่งเลิศ ต.บุ่งเลิศ - บ้านหนองสองห้อง ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
6 กรกฎาคม 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนน ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 โครงการ
21 มิถุนายน 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประมูลก่อสร้างหอพักนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
20 มิถุนายน 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประมูลจ้างเหมาประกอบอาหารของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
12 เมษายน 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 3 คัน
6 มีนาคม 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านเชียงใหม่ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย-บ้านจุมจัง ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
30 มีนาคม 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบานเชียงหม่ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย - บ้านจุมจัง ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
30 มีนาคม 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-place Recycling) สายบ้านเชียงใหม่ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย - บ้านจุมจัง ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
30 มีนาคม 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 2 คัน
6 กุมภาพันธ์ 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพารา Cape Seal โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายบ้านคำแข้ ตำบลแวง - บ้านคำนาดี ถึงบ้านคำบัวใน -บ้านดงมัน-บ้านบัว ตำบลคำนาดี ถึงบ้านบะตะกา ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง-บ้านหนองดน ตำบลชมสะสาอด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
21 กุมภาพันธ์ 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพารา Cape Seal โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายบ้านหนองสองห้อง ตำบลเมยวดี - บ้านบุ่งเลิศ ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี
21 กุมภาพันธ์ 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling ) สายบ้านดงครั่งใหญ่ ตำบลดงคระั่งใหญ่ - บ้านโพนฮาด ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย
21 กุมภาพันธ์ 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแค)ซีล โยวิธี ( Pavement in Place Recycling) สายบ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว - ทางหลวงชนบท รอ.3071 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
21 กุมภาพันธ์ 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพารา Cape Seal โดยวิธี Pavement In Place Recycling สาย อบจ.รอ. 1057 บ้านหนองแคน ตำบลหนองแคส - บ้านโพนสูง ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
21 กุมภาพันธ์ 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาร Cape Seal โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายบ้านหัวช้าง ตำบลหัวช้าง - บ้านไม้ล่าว ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
21 กุมภาพันธ์ 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพารา cape seal โดยวิะี pavement in place recycling สายบ้านห้วยแก้ว-บ้านห้วยสำราญ ตำบลหน่อม - บ้านหนองห้วคน ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
21 กุมภาพันธ์ 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพารา cape seal โดยวิธี pavement in place recycling สายบ้านเมืองคลอง ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ - บ้านดงเค็ง ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
21 กุมภาพันธ์ 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายบ้านคำแข้ ตำบลแวง - บ้านคำนาดี -บ้านบัวใน-บ้านดงมัน-บ้านบัว ตำบลคำนาดี-บ้านบะตะกา ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง - บ้านหนองโน ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
21 กุมภาพันธ์ 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแคปซีลโดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1085 บ้านหนองฮี คำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี - บ้านหนองปักษา ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
2 กุมภาพันธ์ 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแคปซีลโดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1085 บ้านหนองฮี คำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี - บ้านหนองปักษา ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
2 กุมภาพันธ์ 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแคปซีลโดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1085 บ้านหนองฮี คำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี - บ้านหนองปักษา ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
2 กุมภาพันธ์ 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแคปซีลโดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1085 บ้านหนองฮี คำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี - บ้านหนองปักษา ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
2 กุมภาพันธ์ 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแคปซีลโดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1085 บ้านหนองฮี คำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี - บ้านหนองปักษา ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
2 กุมภาพันธ์ 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแคปซีลโดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านหัวดง ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย - บ้านหนองคูณ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
2 กุมภาพันธ์ 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านโสกแดง ตำบลโพธิ์์ทอง-บ้านนาหัวรัตน์ ตำบลสระนกแก้ว อำเภอดพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
2 กุมภาพันธ์ 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีลดยวิธี ( Pavement in Place recycling) สาย อบจ.รอ บ้านไทยสมบูรณ์ ตำบลพนมไพร - บ้านมะเขือ ตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
2 กุมภาพันธ์ 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ.รอ .1030 บ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง - บ้านแก่นทราย ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
2 กุมภาพันธ์ 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีลโดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านหนองหน่อง ตำบลอีง่อง - ทางหลวง 214 อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
2 กุมภาพันธ์ 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่ีอมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี ( Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 2006 บ้านศรีสมเด็จ - บ้านบุมะเขือ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
2 กุมภาพันธ์ 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี ( Pavement in Place Recycling ) สายบ้านผำ ตำบลเมืองสรวง - บ้านบัวเงิน ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
2 กุมภาพันธ์ 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผืวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี ( Pavement in Place Recycling) สายบ้านเมืองน้อย ม.12 ตำบลฃเมืองน้ัอย -บ้านคำเจริญ ตำบลอุ่มเม่า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
2 กุมภาพันธ์ 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำวน 9 โครงการ
17 กุมภาพันธ์ 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำวน 9 โครงการ
17 กุมภาพันธ์ 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนน ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 9 โครงการ
17 กุมภาพันธ์ 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโพนสะอาด ตำบลเหล่าเหลวง-ทางหลวง 214 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
27 มกราคม 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโพนสะอาด ตำบลเหล่าเหลวง-ทางหลวง 214 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
27 มกราคม 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโพนสะอาด ตำบลเหล่าหลวง-ทางหลวง 214 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
27 มกราคม 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโพนสะอาด ตำบลเหล่าหลวง-ทางหลวง 214 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
27 มกราคม 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโพนสะอาด ตำบลเหล่าหลวง-ทางหลวง 214 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
27 มกราคม 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประมูลจ้างซ่อมสร้รางถนนลาดยางผิวจราจรผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านโพนสะอาด ตำบลเหล่าหลวง - ทางหลวง 214 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
27 มกราคม 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโพนสะอาด ตำบลเหล่าเหลวง-ทางหลวง 214 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
27 มกราคม 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-place Recycling) สายบ้านโพนสะอาด ตำบลเหล่าหลวง - ทางหลวง 214 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
27 มกราคม 2560
   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป