( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 โครงการ
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 โครงการ
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2611000.00 บาท ( สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
1) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหนองบัว ตำบลห้วยหินลาด – บ้าน น้ำคำน้อย ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดดังนี้ - ขนาดผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 680.00 เมตร หนา 0.20 เมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 61/2558 2) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านปลาค้าว ตำบลจำปาขัน – บ้านเปลือย ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดดังนี้ - ขนาดผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,560.00 เมตร หนา 0.20 เมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 62/2558 โดยแยกยื่นเป็นรายโครงการ ราคากลางในการก่อสร้าง (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) .-บาท ( - )
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น ประกวดราคา ในวันที่ 24   เมษายน   2558 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ
ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในราคาชุดละตามแระกาศ ในวันที่ 1 เมษายน 2558

ถึงวันที่ 16 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 1   เมษายน พ.ศ.   2558
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางศิริพร แก้วคำสอน )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 08  สิงหาคม  2563