( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   จ้างก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรผู้ยากจน ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๔ หลัง
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรผู้ยากจน ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๔ หลัง
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 112000.00 บาท ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
๑. ก่อสร้างบ้านของนายอำพร ศรีประทุม เลขที่ 31 หมู่ที่ 9 บ้านบ่อทอง ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ๒. ก่อสร้างบ้านของนางสายสิน โสมาเกตุ เลขที่ 33 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไม้ใต้ ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ๓. ก่อสร้างบ้านนางบัวทอง กัลยาเลิศ บ้านคำสูง ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ๔. ก่อสร้างบ้านของนายราชวัลลภ รัตนคอน หมู่ที่ 3 บ้านป่าสุ่มน้อย ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 3   กันยายน   2558 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน และในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น.ให้ยื่นซองสอบราคา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ 3 กันยายน 2558

ถึงวันที่ 16 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4351-9493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 3   กันยายน พ.ศ.   2558
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นายสุชาติ ปรีชา )
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 7ว
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 14  สิงหาคม  2563