( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 620000.00 บาท ( หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
1. เครื่องดนตรีพื้นเมือง รายละเอียดดังนี้ 1.1 โปงลาง 15 ลูก จำนวน 2 ผืน 1.2 พิณไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว 1.3 แคนลิ้นเงิน จำนวน 2 ตัว 1.4 แคนฝึกลิ้นทอง จำนวน 2 ตัว 1.5 โหวด จำนวน 6 อัน 1.6 พิณเบส จำนวน 1 ตัว 1.7 กลองอีสาน จำนวน 1 ชุด 1.8 ฉาบเล็ก จำนวน 1 คู่ 1.9 ฉาบใหญ่ จำนวน 1 คู่ 1.10 ไห พร้อมขาตั้ง จำนวน 2 ชุด 1.11 หมากกั๊กแกบ จำนวน 4 คู่ 1.12 เกาะลอ จำนวน 4 คู่ 1.13 พิณโปร่ง จำนวน 2 ตัว 1.14 ซออีสาน จำนวน 2 คัน 1.15 ปี่อีสาน จำนวน 4 เลา 1.16 แอมป์พิณไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 1.17 แอมป์พิณเบส จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องดนตรีสากล รายละเอียดดังนี้ 2.1 กลองชุดพร้อมฉาบครบชุด จำนวน 1 ชุด 2.2 กีตาร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว 2.3 แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 2.4 เบส จำนวน 1 ตัว 2.5 แอมป์เบส จำนวน 1 เครื่อง 2.6 คีย์บอร์ด จำนวน 1 เครื่อง 2.7 แอมป์คีย์บอร์ด จำนวน 1 เครื่อง 2.8 ทรัมเบ็ท Bb พร้อมกล่อง จำนวน 1 ตัว 2.9 สไลท์ทรอมโบน จำนวน 1 ตัว 2.10 เทรนเนอร์ แซกโซโฟน จำนวน 1 ตัว 2.11 อัลโต้ แซกโซโพน จำนวน 1 ตัว 2.12 กลองทอม จำนวน 1 ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 3   ธันวาคม   2556 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และในวันที่ 20 ธ.ค. 2556 เวลา 10.30 น.-11.00 น.ให้ยื่นซองสอบราคา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ซื้อ ได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556

ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4351-9493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 3   ธันวาคม พ.ศ.   2556
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางสาวสุนี วิริหา )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าพนักงานพัสดุ 6ว
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 04  สิงหาคม  2563