( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 880000.00 บาท ( แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Cape Seal สาย อบจ.รอ. 1006 บ้านหวายหลึม – บ้านไผ่ล้อม (ช่วงบ้านเขือง – บ้านคุยขนวน) อำเภอ เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียด ดังนี้ - งานชั้นพื้นทาง (หินคลุกคิวหลวม) จำนวน 913 ลบ.ม. - งาน PRIME COAT ยาง CSS – 1 จำนวน 4.344 ตัน - ยาง CRS – 2 จำนวน 4.778 ตัน - หิน ½ นิ้ว จำนวน 36 ลบ.ม. - ยาง CSS – 1H จำนวน 2.606 ตัน - ยาง CSS-1H จำนวน 3.343 ตัน - หินฝุ่น จำนวน 16 ลบ.ม. - ปูนซีเมนต์ จำนวน 0.248 ตัน - สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว (20 กก./ถุง) จำนวน 29 ถุง - สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง (20 กก./ถุง) จำนวน 4 ถุง ลูกแก้วสะท้อนแสง (25 กก./ถุง) จำนวน 2 ถุง
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 5   สิงหาคม   2556 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 -11.00 น. ยื่นเอกสารสอบราคาที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลัง 3 ชั้น) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ซื้อ ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 5 สิงหาคม 2556

ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 5   สิงหาคม พ.ศ.   2556
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางศิริพร แก้วคำสอน )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 09  สิงหาคม  2563