( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดย Pavement in Place Recycling จำนวน 4 โครงการ
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดย Pavement in Place Recycling จำนวน 4 โครงการ
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 20000000.00 บาท ( ยี่สิบล้านบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
โครงการ จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดย Pavement in Place Recycling จำนวน 4 โครงการ ซึ่งมีไฟล์แนบมาพร้อมนี้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง ครั้งนี้

กำหนดการต่าง ๆ เพิ่มเติม กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง วันที่ 16 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 11.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง
กำหนดยื่น ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง ในวันที่ 23   กันยายน   2554 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ
ผู้สนใจให้ติดต่อขอซื้อเอกสารจ้าง โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ชุดละ 5,000 บาท ต่อโครงการ ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 7 กันยายน 2554

ถึงวันที่ 15 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4351-9493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 7   กันยายน พ.ศ.   2554
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางละเมียด มาตศรี )
ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 09  สิงหาคม  2563