( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัวหลวง หมู่ที่ 9 ถึงบ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัวหลวง หมู่ที่ 9 ถึงบ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1983000.00 บาท ( หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัวหลวง หมู่ที่ 9 ถึงบ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

กำหนดการต่าง ๆ เพิ่มเติม ผู้สนใจขอรับซองสอบราคาได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 7   กุมภาพันธ์   2555 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 รับซอง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ้ด (หลัง 3 ชั้น) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555

ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 7   กุมภาพันธ์ พ.ศ.   2555
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางสาวกาญจนา เสนารัตน์ )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 4
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 14  สิงหาคม  2563