( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตลาดค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตลาดค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 496000.00 บาท ( สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตลาดค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทางยาว 172 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ลูกรังรองพื้นหนา 0.10 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.รอ.เลขที่ 265/2554
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

กำหนดการต่าง ๆ เพิ่มเติม กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 10.00 น. ณ บ้านตลาดค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 8   กุมภาพันธ์   2555 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
ระหว่างวันที่ 8 - 21 กุมภาพันธ์ 2555 ยื่นซองสอบราคาได้ที่กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในเวลาราชการ และในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.30 - 11.00 น. ยื่นซองสอบราคาได้ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลัง 3 ชั้น) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 8   กุมภาพันธ์ พ.ศ.   2555
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางละเมียด มาตศรี )
ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 09  สิงหาคม  2563