( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ขุดลอกคลองระบายน้ำ บ้านแสนสี - บ้านดงครั่งน้อย - บ้านโพนฮาด หมู่ที่ 6,7,10,12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ขุดลอกคลองระบายน้ำ บ้านแสนสี - บ้านดงครั่งน้อย - บ้านโพนฮาด หมู่ที่ 6,7,10,12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1942000.00 บาท ( หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
ขุดลอกคลองระบายน้ำ บ้านแสนสี - บ้านดงครั่งน้อย - บ้านโพนฮาด หมู่ที่ 6,7,10,12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แยกเป็น - ขนาดปากกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10,000 เมตร ลึก 2.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 57,720 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ อบจ.รอ. 569/2553
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 7   กุมภาพันธ์   2555 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
วันที่ 7-21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ยื่นวองสอบราคาที่กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.30 น. - 16.30 น. ยื่นซองสอบราคาที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลัง 3 ชั้น) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555

ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4351-9493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 7   กุมภาพันธ์ พ.ศ.   2555
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางสาวสุนี วิริหา )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าพนักงานพัสดุ 6ว
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 04  สิงหาคม  2563