( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ประกวดราคาซื้อรถ Slurry Seat จำนวน 1 คัน และรถขุดตีนตะขาบ (แบ็คโฮว์) จำนวน 2 คัน
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อรถ Slurry Seat จำนวน 1 คัน และรถขุดตีนตะขาบ (แบ็คโฮว์) จำนวน 2 คัน
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 18400000.00 บาท ( หนึ่งแปดล้านสี่แสนบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
1. รถ Slurry Seal ราคากลาง 10,000,000 บาท จำนวน 1 คัน 2. รถขุดตีนตะขาบ (แบ็คโฮว์) ราคากลาง 8,400,000 บาท จำนวน 2 คัน
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง ในวันที่ 24   พฤศจิกายน   2554 ถึงวันที่ วั เดือน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลัง 3 ชั้น) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ซื้อ ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554

ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-519-493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 8   พฤศจิกายน พ.ศ.   2554
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางสาวณัฐนรี มนตรีชน )
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 7ว
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 04  สิงหาคม  2563