( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ชื้อรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ และเครื่องกำเนินไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ชื้อรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ และเครื่องกำเนินไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 9500000.00 บาท ( เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
1. รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน 2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 25 KVA จำนวน 1 เครื่อง
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านผู้ให้บร ครั้งนี้

กำหนดการต่าง ๆ เพิ่มเติม กำหนดดูแคตตาล็อก กำหนดดูคุณสมบัติ ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554
กำหนดยื่น ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านผู้ให้บร ในวันที่ 27   มิถุนายน   2554 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ
ห้องประชุม 1 ช้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลัง 3 ชั้น) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ซื้อ ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 9 มิถุนายน 2554

ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-519-493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 9   มิถุนายน พ.ศ.   2554
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นายสุชาติ ปรีชา )
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 7ว
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 08  สิงหาคม  2563