( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ซื้อวัสดุในการบูรณะซ่อมถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ร้อยเอ็ด จำนวน 3 สายทาง
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุในการบูรณะซ่อมถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ร้อยเอ็ด จำนวน 3 สายทาง
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1978000.00 บาท ( หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
สอบราคาซื้อวัสดุในการบูรณะ ซ่อมถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ร้อยเอ็ด จำนวน 3 สายทาง รายละเอียดดังนี้ 1. ถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Cape Seal สายบ้านหนองตอ – บ้านอีง่อง ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพัตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 658,000.-บาท รายละเอียดดังนี้ 1.1 ค่าจัดซื้อวัสดุในการดำเนินการเอง - งานเกลี่ยปรับแต่งและบดอัดคันทางเดิม จำนวน 4,050 ตร.ม. - งานชั้นรองพื้นทาง (หินคลุกคิวหลวม) จำนวน 498 ลบ.ม. - งาน PRIME COAT ยาง CSS – 1 จำนวน 4.050 ตัน - ยาง CRS – 2 จำนวน 4.455 ตัน - หิน ½ นิ้ว จำนวน 34 ลบ.ม. - ยาง CSS - 1H จำนวน 1.215 ตัน - งาน SLURRY SEAL จำนวน 4,050 ตร.ม. - ยาง CSS - 1H จำนวน 3.116 ตัน - หินฝุ่น จำนวน 15 ลบ.ม. - ปูนซีเมนต์ จำนวน 0.231 ตัน - สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว (20 กก./ถุง) จำนวน 27 ถุง - สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง (20 กก./ถุง) จำนวน 4 ถุง - ลูกแก้วสะท้อนแสง (25 กก./ถุง) จำนวน 2 ถุง 2. ถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Cape Seal สาย อบจ.รอ.2003 บ้านเมืองเปลือย – บ้าน ท่าแร่ ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 660,000.-บาท รายละเอียดดังนี้ 2.1 ค่าจัดซื้อวัสดุในการดำเนินการเอง - งานเกลี่ยปรับแต่งและบดอัดคันทางเดิม จำนวน 3,990 ตร.ม. - งานชั้นรองพื้นทาง (หินคลุกคิวหลวม) จำนวน 490.77ลบ.ม. - งาน PRIME COAT ยาง CSS – 1 จำนวน 3.990 ตัน - ยาง CRS – 2 จำนวน 4.389 ตัน - หิน ½ นิ้ว จำนวน 33 ลบ.ม. - ยาง CSS - 1H จำนวน 1.197 ตัน - งาน SLURRY SEAL จำนวน 3,990 ตร.ม. - ยาง CSS - 1H จำนวน 3.070 ตัน - หินฝุ่น จำนวน 15 ลบ.ม. - ปูนซีเมนต์ จำนวน 0.228 ตัน - สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว (20 กก./ถุง) จำนวน 27 ถุง - สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง (20 กก./ถุง) จำนวน 4 ถุง - ลูกแก้วสะท้อนแสง (25 กก./ถุง) จำนวน 2 ถุง 3. ถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Cape Seal สายบ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร – บ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ (ช่วงบ้านเหล่างิ้ว – ภู่น้ำ – ม่วงน้ำ – ท่างาม) จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 660,000.-บาท รายละเอียดดังนี้ 3.1 ค่าจัดซื้อวัสดุในการดำเนินการเอง - งานเกลี่ยปรับแต่งและบดอัดคันทางเดิม จำนวน 4,020 ลบ.ม. - งานชั้นรองพื้นทาง (หินคลุกคิวหลวม) จำนวน 494.46ลบ.ม. - งาน PRIME COAT ยาง CSS – 1 จำนวน 4.020 ตัน - ยาง CRS – 2 จำนวน 4.422 ตัน - หิน ½ นิ้ว จำนวน 33 ลบ.ม. - ยาง CSS - 1H จำนวน 1.206 ตัน - งาน SLURRY SEAL จำนวน 4,020 ตร.ม. - ยาง CSS - 1H จำนวน 3.093 ตัน - หินฝุ่น จำนวน 15 ลบ.ม. - ปูนซีเมนต์ จำนวน 0.230 ตัน - สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว (20 กก./ถุง) จำนวน 27 ถุง - สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง (20 กก./ถุง) จำนวน 4 ถุง - ลูกแก้วสะท้อนแสง (25 กก./ถุง) จำนวน 2 ถุง โดยให้แยกยื่นเป็นรายโครงการ ราคากลางในการจัดซื้อ (ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย) บาท
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 9   กันยายน   2556 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 10.30 - 11.00 น. ยื่นซองสอบราคา ทึ่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ผหลัง 3 ชั้น) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 24 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ซื้อ ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 9 กันยายน 2556

ถึงวันที่ 20 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 9   กันยายน พ.ศ.   2556
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางศิริพร แก้วคำสอน )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 14  สิงหาคม  2563