( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แคปซีลสายบ้านพันขาง ตำบลนางาม -บ้านขวาว ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แคปซีลสายบ้านพันขาง ตำบลนางาม -บ้านขวาว ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1760000.00 บาท ( หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุกคิวหลวม) จำนวน 1,784 ลบ.ม. - งาน PRIME COAT ยาง CSS – 1 จำนวน 8.868 ตัน - ยาง CRS – 2 จำนวน 9.755 ตัน - หิน ½ นิ้ว จำนวน 73 ลบ.ม. - ยาง CSS – 1H จำนวน 5.321 ตัน - ยาง CSS-1H จำนวน 6.824 ตัน - หินฝุ่น จำนวน 32 ลบ.ม. - ปูนซีเมนต์ จำนวน 0.506 ตัน - สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว (20 กก./ถุง) จำนวน 60 ถุง - สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง (20 กก./ถุง) จำนวน 8 ถุง - ลูกแก้วสะท้อนแสง (25 กก./ถุง) จำนวน 3 ถุง
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 10   กรกฎาคม   2556 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น. ณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และยื่นซอง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลัง 3 ชั้น ) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.30-11.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ซื้อ ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556

ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4351-9493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 10   กรกฎาคม พ.ศ.   2556
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางดวงรัตน์ โสภารักษ์ )
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 04  สิงหาคม  2563