( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารหอประชุม โรงเรียนท่งกุลาประชานุสรณ์
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารหอประชุม โรงเรียนท่งกุลาประชานุสรณ์
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 200000.00 บาท ( สองแสนบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
1. งานเทพื้นด้านข้างหอประชุมหลังใหม่ - งานรื้อถอนพื้น คสล. ที่วางบนดินเดิน จำนวน 90.00 ตร.ม. - งานคอนกรีตเทพื้น หนา 0.10 ม. จำนวน 9.00 ลบ.ม. - ทรายหยาบรองพื้น อัดแน่น จำนวน 4.50 ลบ.ม - งานไม้แบบ จำนวน 4.50 ตร.ม. - ค่าแรงประกอบไม้แบบ จำนวน 4.50 ตร.ม. - Wrie mesh 4 mm. จำนวน 90.00 ตร.ม. 2. งานปรับปรุงห้องเรียน (ห้อง 336) - งานรื้อถอน (เหมา) - ติดตั้งประตูบานสวิง 1.00 x 2.00 ม. พร้อมโชค์ประตู จำนวน 1 ชุด - ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน กระจกสีชา ขนาด 1.18 x 3.60 ม. จำนวน 6 ชุด - ติดตั้งช่องแสงติดตาย กระจกสีชา ขนาด 0.45 x 0.75 ม. จำนวน 12 ชุด - ติดตั้งช่องแสงติดตาย กระจกสีชา ขนาด 0.45 x 1.00 ม. จำนวน 13 ชุด 2. งานปูพื้นกระเบื้องระเบียงหน้าห้องเรียน - พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 x 12 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 190.00 ตร.ม.
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

กำหนดการต่าง ๆ เพิ่มเติม ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ้ด ในราคาชุดละ 800.-บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 10   กันยายน   2556 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น. ณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน และยื่นซอง ร ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ้ด (หลัง 3 ชั้น ) ในวันที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 10.30-11.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 25 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กงคลัง ในวันที่ 10 กันยายน 2556

ถึงวันที่ 23 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-519-493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 10   กันยายน พ.ศ.   2556
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางดวงรัตน์ โสภารักษ์ )
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 09  สิงหาคม  2563