( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบจ.รอ. 1055 บ้านสิงห์ไคล ตำบลเหล่าหลวง - บ้านโพนเงิน ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (ช่วงบ้านน้ำอ้อม)
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบจ.รอ. 1055 บ้านสิงห์ไคล ตำบลเหล่าหลวง - บ้านโพนเงิน ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (ช่วงบ้านน้ำอ้อม)
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 685000.00 บาท ( หกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 196.00 เมตร หนา 0.15 เมตร - ตามแบบ อบจ รอ. เลขที่ 8 /2558
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

กำหนดการต่าง ๆ เพิ่มเติม ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 11   กุมภาพันธ์   2558 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น. ณ
และยื่นซองสอบราคา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00-10.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 11   กุมภาพันธ์ พ.ศ.   2558
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางดวงรัตน์ โสภารักษ์ )
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 09  สิงหาคม  2563