( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 688000.00 บาท ( หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
1. ลักษณะทั่วไป - เป็นรถยนต์บรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) - มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน - มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของก็ได้ - เป็นกระบะสำเร็จรูป - เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของผู้ผลิต 2.ระบบเครื่องยนต์ - เป็นเครื่องยนต์ดีเซล จำนวนกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 4 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี - ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอลเรล ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ - เครื่องยนต์ดีเซลมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.2155-2546 หรือเทียบเท่า เช่น มาตรฐานยูโร 3 หรือดีกว่า 3. ระบบส่งกำลัง - เป็นเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ - เป็นคลัทซ์แบบแห้งแผ่นเดียวหรือดีกว่า - ขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือดีกว่า 4.ระบบเบรก ABS
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 11   มีนาคม   2559 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น. ณ
กองพัสดุและทรัพย์ทรัพย์สิน และในวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 1000 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ซื้อ ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 11 มีนาคม 2559

ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 11   มีนาคม พ.ศ.   2559
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางสาวสุนี วิริหา )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าพนักงานพัสดุ 6ว
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 08  สิงหาคม  2563