( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง (บดอัดแน่น) สายบ้านกู่ หมู่ที่ 7 ตำบลมะอึ - เชื่อมทางหลวง 2044 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง (บดอัดแน่น) สายบ้านกู่ หมู่ที่ 7 ตำบลมะอึ - เชื่อมทางหลวง 2044 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 500000.00 บาท ( ห้าแสนบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
- สภาพเดิม เป็นถนนลูกรังผิวจราจรคับแคบ กว้าง 4.00 เมตร สูง 0.40 เมตร ยาวมากกว่า 1,200 เมตร - ก่อสร้างถนนขยายออกข้างละ 1.80 เมตร ให้ได้ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.80 เมตร สูง 0.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร พร้อมงานเกรดบดอัดแน่น ลงลูกรังพื้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 1,200 เมตร พร้อมงานเกรดบดอัดแน่น หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 7,800 ตารางเมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 101/2555
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

กำหนดการต่าง ๆ เพิ่มเติม สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง (บดอัดแน่น) สายบ้านกู่ หมู่ที่ 7 ตำบลมะอึ - เชื่อมทางหลวง 2044 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น.
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 10   สิงหาคม   2555 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และในวันที่ 27 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 - 10.30 น. ยื่นซองสอบราคา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลัง 3 ชั้น) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555

ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 10   สิงหาคม พ.ศ.   2555
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางละเมียด มาตศรี )
ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 08  สิงหาคม  2563