( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ปรับปรุงห้องสุขาเดิมสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอดพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ปรับปรุงห้องสุขาเดิมสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอดพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 150000.00 บาท ( หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
1.ปรับปรุงห้องน้ำชาย - กระเบื้องปูพื้น ขนาด 12 x 12 นิ้ว เกรด เอ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 16 ตร.ม. - กระเบื้องปูผนัง ขนาด 8 x 12 นิ้ว เกรด เอ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 40 ตร.ม. - โถส้วมแบบนั่งยอง มีฐาน ราดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด - โถส้วมแบบนั่งราบ พร้อมฟลัซวาล์ว รุ่นประหยัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด - ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด - อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด - กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60 x 45 ซม.พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด - ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น 3” จำนวน 3 ชุด - ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง จำนวน 3 ชุด -วงกบและประตู PVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5 ชุด - งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100 % (กึ่งเงา) จำนวน 100 ตร.ม. - งานรื้อสุขภัณฑ์เดิม จำนวน 7 ชุด 2. ปรับปรุงห้องน้ำหญิง - กระเบื้องปูพื้น ขนาด 12 x 12 นิ้ว เกรด เอ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 16 ตร.ม. - กระเบื้องปูผนัง ขนาด 8 x 12 นิ้ว เกรด เอ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 40 ตร.ม. - โถส้วมแบบนั่งยอง มีฐาน ราดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด - โถส้วมแบบนั่งราบ พร้อมฟลัซวาล์ว รุ่นประหยัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด - อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด -2- - กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60 x 45 ซม.พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด - ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น 3” จำนวน 3 ชุด - ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง จำนวน 3 ชุด - วงกบและประตู PVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 4 ชุด - งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100 % (กึ่งเงา) จำนวน 100 ตร.ม. - งานรื้อสุขภัณฑ์เดิม จำนวน 4 ชุด 3. งานอื่น ๆ - ล้างลอกท่อน้ำทิ้ง ท่อโสโครกห้องน้ำทั้งหมด (เหมา) - ตรวจเช็ค/ ซ่อม ระบบไฟฟ้าห้องน้ำทั้งหมด (เหมา) - ตรวจเช็ค/ ซ่อม ระบบประปาห้องน้ำทั้งหมด (เหมา)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 12   พฤษภาคม   2557 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น. ณ
ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในราคาชุดละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ยื่นซอง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.30-1.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 1000 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 12   พฤษภาคม พ.ศ.   2557
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางดวงรัตน์ โสภารักษ์ )
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 08  สิงหาคม  2563