( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   โครงการทำความสะอาดหอพักนักเรียนของโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ โครงการทำความสะอาดหอพักนักเรียนของโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 101612.00 บาท ( หนึ่งแสนหนึ่งพันหกร้อยสิบสองบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
โดยเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ -๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ แยกเป็น ๑. อาคารเรือนนอนชาย อาคาร ๓ ชั้น ใต้ถุงโล่ง พื้นที่ ๙๐๐ตร.ม.มีห้องน้ำและห้องสุขา จำนวน ๕๔ ห้อง ๒. อาคารเรือนนอนหญิง อาคาร ๒ ชั้น ใต้ถุนโล่ง พื้นที่ ๓๒๔ ตร.ม.มีห้องน้ำและห้องสุขา จำนวน ๒๔ ห้อง รวมเป็นพื้นที่ ๒อาคาร จำนวน ๑,๒๒๔ ตร.ม.
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

กำหนดการต่าง ๆ เพิ่มเติม กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 14   ตุลาคม   2556 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น. ณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ให้ยื่นซองสอบราคา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างเหมาบริการ ได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556

ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4351-9493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 14   ตุลาคม พ.ศ.   2556
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางสาวสุนี วิริหา )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าพนักงานพัสดุ 6ว
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 14  สิงหาคม  2563