( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ห้องโดยสารแบบดับเบิ่ลแคบ (4 ประตู) จำนวน 1 ตัน
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ห้องโดยสารแบบดับเบิ่ลแคบ (4 ประตู) จำนวน 1 ตัน
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1574000.00 บาท ( หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ห้องโดยสารแบบดับเบิ้ลแคบ ( 4 ประตู) จำนวน 2 คัน รายละเอียดตามประกาศฉบับที่ 170/2558 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 28558
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 14   พฤษภาคม   2558 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น. ณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน และยื่นซองสอบราคา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในวีนที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00-10.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 1000 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ซื้อ ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 14   พฤษภาคม พ.ศ.   2558
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางดวงรัตน์ โสภารักษ์ )
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 09  สิงหาคม  2563