( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 6 ล้อ ดีเซล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 6 ล้อ ดีเซล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3234000.00 บาท ( สามล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
รถยนต์บรรทุกขนาด 6 ล้อ ดีเซล จำนวน 3 คัน
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง ในวันที่ 5   กันยายน   2554 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลัง 3 ชั้น) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 13 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ซื้อ ได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 17 สิงหาคม 2554

ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4351-9493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 17   สิงหาคม พ.ศ.   2554
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางสาวสุนี วิริหา )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าพนักงานพัสดุ 6ว
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 09  สิงหาคม  2563