( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลวง 2043 - บ้านหนองแวง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลวง 2043 - บ้านหนองแวง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1500000.00 บาท ( หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
ก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลวง 2043 - บ้านหนองแวง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดดังนี้ - ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 533.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,665 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0 - 0.50 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ.เลขที่ 325/2555
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

กำหนดการต่าง ๆ เพิ่มเติม กำหนดดูสถานที่ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลวง 2043 - บ้านหนองแวง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 – 11.30 น.โดยพร้อมกันที่กองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ผู้ขอซื้อ/รับเอกสารและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นแทนถ้าผู้ขอซื้อ/รับเอกสารไม่ไปดูสถานที่ตามวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ขอซื้อเอกสารและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้วเมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นจากความรับผิดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หรือเป็นเหตุผลอุปสรรคในการขอต่อสัญญา ไม่ได้
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 18   ตุลาคม   2555 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
และในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.30 น.ถึงเวลา 11.00 น. ให้ยื่นซองสอบราคา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลัง 3 ชั้น) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กองคลัง ในวันที่ 18 ตุลาคม 2555

ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 18   ตุลาคม พ.ศ.   2555
 
( )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางสาวณัฐนรี มนตรีชน )
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 7ว
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 14  สิงหาคม  2563