( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   :ซ่อสร้างถนนลาสดยางผิวจราจร แคปซีล บ้านหนองแวงห้วยทราย ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด-ทางหลวงหมายเลข 2418
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ :ซ่อสร้างถนนลาสดยางผิวจราจร แคปซีล บ้านหนองแวงห้วยทราย ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด-ทางหลวงหมายเลข 2418
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 775000.00 บาท ( เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 460 เมตร - ตามแบบ อบจ รอ เลขที่ 5 /2557
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

กำหนดการต่าง ๆ เพิ่มเติม สำเนาบัตรประชาชน หนังสือมอบอำนาจ
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 19   พฤษภาคม   2557 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น. ณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และยื่นซอง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 10.30-11.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 1000 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043--*519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 19   พฤษภาคม พ.ศ.   2557
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางดวงรัตน์ โสภารักษ์ )
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 14  สิงหาคม  2563