( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   โครงการปรับปรุงห้องเรียน อาคาร ๒ และอาคาร ๓ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ โครงการปรับปรุงห้องเรียน อาคาร ๒ และอาคาร ๓ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 400000.00 บาท ( สี่แสนบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
๑. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ครูเทียมศักดิ์ ห้องวิชาการ อาคาร ๓ ๑.๑. หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียม กระจกเขียว หนา ๕ มม. ขนาด ๑.๑๐ x ๑.๘๐ ม. จำนวน ๑๒ ชุด ๑.๒ ติดตั้งกระจกช่องแสงติดแทนบานเกล็ดโดยใช้วงกบเดิม ขนาด ๐.๔๕ x ๑.๐๐ ม. กระจกเขียวใส หนา ๓ มม. อัดขอบด้วยอลูมิเนียม จำนวน ๑๒ ช่อง ๑.๓ ติดตั้งกระจกช่องแสงติดแทนบานเกล็ดโดยใช้วงกบเดิม ขนาด ๐.๔๕ x ๐.๘๐ ม. กระจกเขียวใส หนา ๓ มม. อัดขอบด้วยอลูมิเนียม จำนวน ๑๒ ช่อง ๑.๔ ประตูบานแขวนกรอบอลูมิเนียม กระจกเขียวใส หนา ๕ มม. ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม. จำนวน ๑ ชุด ๑.๕ ช่องแสงติดกับประตูกรอบอลูมิเนียม กระจกเขียวใส หนา ๕ มม. ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม. จำนวน ๑ ชุด ๑.๖ ปูกระเบื้อง จำนวน ๒๔๐ ตร.ม. ๑.๗ ทาสีน้ำพลาสติกด้านผนังปูนเก่าภายใน พร้อมสีรองพื้นปูนเก่า จำนวน ๑๑๘ ตร.ม. ๑.๘ ทาสีน้ำดึ่งเงากันเปื้อนใต้หน้าต่าง ผนัง และเสาสูง ๑.๕ เมตร พร้อมสีรองพื้นปูนเก่า จำนวน ๑๕๐ ตร.ม. ๒. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครูบุญส่ง อาคาร ๒ ๒.๑ หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียม กระจกเขียวใส หนา ๕ มม. ขนาด ๐.๙๕ x ๒.๙๐ ม. จำนวน ๑ ชุด ๒.๒ หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียม กระจกเขียวใส หนา ๕ มม. ขนาด ๑.๑๐ x ๓.๐๐ ม. จำนวน ๓ ชุด ๒.๓ ประตูบานแขวนกรอบอลูมิเนียม กระจกเขียวใส หนา ๕ มม. ขนาด ๑.๔๐ x ๒.๐๐ ม. จำนวน ๑ ชุด ๒.๔ ช่องแสงติดกับประตูกรอบอลูมิเนียม กระจกเขียวใส หนา ๓ มม. ขนาด ๐.๔๐ x ๒.๐๐ ม. จำนวน ๑ ชุด ๒.๕ ปูกระเบื้อง จำนวน ๖๕ ตร.ม. ๒.๖ ทาสีน้ำพลาสติกด้านผนังปูนเก่าภายใน พร้อมสีรองพื้นปูนเก่า จำนวน ๓๓ ตร.ม. ๒.๗ ทาสีน้ำกึ่งเงากันเปื้อนใต้หน้าต่าง ผนัง และเสาสูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมสีรองพื้นปูนเก่า จำนวน ๔๑ ตร.ม. ๓. ห้องมัธยมศึกษาปีที่ ๔ , ห้องประกัน ๓.๑ หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมสีชา กระจกหนา ๕ มม. ขนาด ๑.๑๐ x ๑.๘๐ ม. จำนวน ๔ ชุด เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ /๒๕๕๖ ๒ ________________________________________________________________________________ ๓.๒ ติดตั้งกระจกช่องแสงติดแทนบานเกล็ดโดยใช้วงกบเดิม ขนาด ๐.๔๕ x ๑.๐๐ ม. กระจกหนา ๓ มม. อัดขอบด้วยอลูมิเนียม จำนวน ๑๖ ช่อง ๓.๓ ติดตั้งกระจกช่องแสงติดแทนบานเกล็ดโดยใช้วงกบเดิม ขนาด ๐.๔๕ x ๐.๗๐ ม. กระจกหนา ๓. มม. อัดขอบด้วยอลูมิเนียม จำนวน ๑๖ ช่อง ๓.๔ ประตูบานแขวนกรอบอลูมิเนียมสีชา กระจกหนา ๕ มม. ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๐๐ ม. จำนวน ๑ ชุด ๓.๕ ช่องแสงเข้าประตู กรอบอลูมิเนียมสีชา กระจกหนา ๕ มม. ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ ม. จำนวน ๒ ชุด ๓.๖ ปูกระเบื้อง จำนวน ๑๒๘ ตร.ม. ๓.๗ ทาสีน้ำพลาสติกด้านผนังปูนเก่าภายใน พร้อมสีรองพื้นปูนเก่า จำนวน ๕๔ ตร.ม. ๓.๘ ทาสีน้ำกึ่งเงากันเปื้อนใต้หน้าต่าง ผนัง และเสาสูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมสีรองพื้นปูนเก่า จำนวน ๘๐ ตร.ม.
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

กำหนดการต่าง ๆ เพิ่มเติม กำหนดดูสถานที่ โครงการปรับปรุงห้องเรียน อาคาร ๒ และอาคาร ๓ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.โดยพร้อมกันที่กองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 19   กรกฎาคม   2556 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ให้ยื่นซองสอบราคา ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคาร ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลัง ๓ ชั้น) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10000 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556

ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4351-9493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 19   กรกฎาคม พ.ศ.   2556
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นายสุชาติ ปรีชา )
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 7ว
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 04  สิงหาคม  2563