( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์แบบโพลีเดี่ยว แผ่นรองเขียนพับได้
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์แบบโพลีเดี่ยว แผ่นรองเขียนพับได้
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 170000.00 บาท ( หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
เก้าอี้เลคเชอร์ ๑ ที่นั่ง ทำจากพลาสติกโพลี พร้อมแผ่นรองเขียนไม้พับได้ ขนาด (กว้าง X ลึก X สูง) ไม่น้อยกว่า ๕๔X ๕๔X ๗๕ ซม.
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 19   กรกฎาคม   2556 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ให้ยื่นซองสอบราคา ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคาร ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลัง ๓ ชั้น) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ซื้อ ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556

ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4351-9493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 19   กรกฎาคม พ.ศ.   2556
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นายสุชาติ ปรีชา )
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 7ว
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 04  สิงหาคม  2563