( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ เครื่องพิมพ์ดอทเมติกซ์แบบแคร่ยาว เครื่องสำรองไฟ โต๊ะพร่อมเก้าอี้
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ เครื่องพิมพ์ดอทเมติกซ์แบบแคร่ยาว เครื่องสำรองไฟ โต๊ะพร่อมเก้าอี้
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 482000.00 บาท ( สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
1.) ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.9 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) หรือ ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความไม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethemet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย - รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 2) ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ จำนวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB - มี Interface แบบ 1 X Parallet หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า สามารถใช้ได้กับ A 4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 3) ซื้อเครื่องพิมพ์แบบดอทเมตริกซ์แบบแคร่ยาว จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์ - มีความยาวของแคร่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว - มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 300 ตัวอักษรต่อวินาที - มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียด ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้วได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอักษรต่อวินาที - มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360 X 360 จุดต่อนิ้ว - มีหน่วยความจำ แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB - มี Interface แบบ 1 X Parallet หรือ 1 x USB 1.1 หรือดีกว่า - รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 4) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 V จำนวน 20 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอก ไม่น้อยกว่า 750 VA - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที - รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 5) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 20 ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

กำหนดการต่าง ๆ เพิ่มเติม ซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 19   สิงหาคม   2556 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น. ณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และ ยื่น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลัง 3 ชั้น ) ในวันที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 10.30-11.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 3 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 19 สิงหาคม 2556

ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 1630 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-519-493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 19   สิงหาคม พ.ศ.   2556
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางดวงรัตน์ โสภารักษ์ )
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 04  สิงหาคม  2563