( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 โครงการ
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 โครงการ
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 5010000.00 บาท ( ห้าล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
1) โครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1025 บ้านดงช้าง ตำบลโนนสง่า – บ้านภูดิน ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ราคากลางในการจัดจ้าง 2,220,000 บาท - ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,180.00 ตารางเมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 113/2560 จำหน่ายเอกสารประมูลจ้างในราคาชุดละ 1,000 บาท กำหนดยืนราคา 150 วัน กำหนดงานแล้วเสร็จ 120 วัน ผลงานประเภทเกียวกันกับประกาศในวงเงิน 999,000 บาท หลักประกันซอง 111,000 บาท 2) โครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1077 บ้านหนองบัว ตำบลน้ำคำ – บ้านหนองแล้ง ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ราคากลางในการจัดจ้าง 2,790,000 บาท - ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,080.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,480.00 ตารางเมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 114/2560 จำหน่ายเอกสารประมูลจ้างในราคาชุดละ 1,000 บาท กำหนดยืนราคา 150 วัน กำหนดงานแล้วเสร็จ 120 วัน ผลงานประเภทเกียวกันกับประกาศในวงเงิน 1,255,500 บาท หลักประกันซอง 139,500 บาท
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคา ครั้งนี้

กำหนดการต่าง ๆ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงสถานที่ยื่นเอกสารประมูลจ้าง เป็น หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดยื่น ประกวดราคา ในวันที่ 12   กรกฎาคม   2560 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ
ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 และกำหนดเสนอราคา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560

ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-519-493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 21   มิถุนายน พ.ศ.   2560
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางศิริพร แก้วคำสอน )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 08  สิงหาคม  2563