( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังสายเชื่อมทาง(โพนทอง -เมยวดี)-บ้านทุ่งแสงทอง ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังสายเชื่อมทาง(โพนทอง -เมยวดี)-บ้านทุ่งแสงทอง ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 559000.00 บาท ( ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังสายเชื่อมทาง(โพนทอง -เมยวดี)-บ้านทุ่งแสงทอง ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจรลูกรังกว้าง 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร พร้อมเกรดบดอัด หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,400 ตารางเมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. ที่ 334/2555
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

กำหนดการต่าง ๆ เพิ่มเติม ขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000 บาท และกำหนดดูสถานที่ในวันที่ 3 กันยายน 2555 พร้อมกันที่ อบจ.ร้อยเอ็ด ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 21   สิงหาคม   2555 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และในวันที่ 5 กันยายน 2555 เวลา 11.30 - 12.00 น. ยื่นซองสอบราคา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลัง 3 ชั้น) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 6 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555

ถึงวันที่ 4 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 21   สิงหาคม พ.ศ.   2555
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางศิริพร แก้วคำสอน )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 04  สิงหาคม  2563