( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ปรับปรุงและขยายถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านหินกอง ต.หินกอง - เขตเทศบาลตำบลสระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ปรับปรุงและขยายถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านหินกอง ต.หินกอง - เขตเทศบาลตำบลสระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น บาท ( หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพัน บาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
ปรับปรุงและขยายถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านหินกอง ต.หินกอง - เขตเทศบาลตำบลสระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,030 เมตร พร้อมเกรดบดอัด (สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,240 ตารางเมตร
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

กำหนดการต่าง ๆ เพิ่มเติม ดูสถานที่ในวันที่ 3 กันยายน 2555 และจำหน่ายเอกสารสอบราคาชุดละ 1,500 บาท
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 21   สิงหาคม   2555 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
กองพัสกถและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 5 กันยายน 2555 เวลา 11.30 -12.00 น. ยื่นซองสอบราคาที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลัง 2 ชั้น) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 6 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555

ถึงวันที่ 4 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 21   สิงหาคม พ.ศ.   2555
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางศิริพร แก้วคำสอน )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 08  สิงหาคม  2563