( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 2 คัน
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 2 คัน
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1376000.00 บาท ( หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
1. ลักษณะทั่วไป - เป็นรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) - มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน - มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ - เป็นกระบะสำเร็จรูป - เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของผู้ผลิต 2. ระบบเครื่องยนต์ - เป็นเครื่องยนต์ดีเซล จำนวนกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 4 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ - ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี - กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 75 KW - ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอลเรล ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3. ระบบส่งกำลัง - เป็นแบบเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ หรือดีกว่า - เป็นคลัทช์แบบแห้งแผ่นเดียวหรือดีกว่า - ขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือดีกว่า 4. อุปกรณ์อื่น ๆ - มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ราคารวมเครื่องปรับอากาศ - กระทะล้อ-ยาง ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมยางอะไหล่ - เครื่องเล่นเสียงแบบ MP3 หรือดีกว่า - ติดฟิล์มกรองแสงกระจกทุกบาน แผ่นหน้าเต็มแผ่น - พวงมาลัยเพาเวอร์ - มีแผ่นยางรองฝุ่นพื้นในห้องเก๋ง - มีเบาะรองนั่งห้องแค็บ - มีกุญแจล็อคเบรก-คลัทช์ - มีกระบะไลเนอร์สำหรับรองกระบะด้านหลัง - เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เก่าเก็บและไม่เคยใช้งานมาก่อน - การรับประกัน ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต - เครื่องมือมาตรฐานพร้อมสมุดคู่มือประจำรถ - รถยนต์ที่เสนอต้องมีศูนย์บริการซ่อมและอะไหล่ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ (ต้องแนบเอกสารที่มีรายชื่อจังหวัด) - ให้มีตราเครื่องหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดขนาดกว้างหรือยาว ไม่น้อยว่า 7 นิ้ว และชื่อย่อ อบจ.รอ.ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว และรหัสพัสดุ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 22   พฤษภาคม   2557 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ยื่นซองสอบราคาตั้งแต่เวลา 10.30 น. - 11.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ วั เดือน ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ซื้อ ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในราคาชุดละ 1,000 บาท ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 22   พฤษภาคม พ.ศ.   2557
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางสาวณัฐนรี มนตรีชน )
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 7ว
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 14  สิงหาคม  2563