( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   สอบราคาซื้อกายอุปกรณ์เพื่อคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2557
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกายอุปกรณ์เพื่อคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2557
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1850000.00 บาท ( หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
สอบราคาซื้อกายอุปกรณ์เพื่อคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2557
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 21   กรกฎาคม   2557 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด และในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-09.30 น. ให้ยื่นซองสอบราคา ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ซื้อ ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดในราคาชุดละ 500.- บาท ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043511055 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 21   กรกฎาคม พ.ศ.   2557
 
( มังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นายสุชาติ ปรีชา )
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 7ว
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 08  สิงหาคม  2563