( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง (บดอัดแน่น) สายบ้านเขวา ตำบลดงแดง - เชื่อมทางหลวงหมายเลข 215 อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง (บดอัดแน่น) สายบ้านเขวา ตำบลดงแดง - เชื่อมทางหลวงหมายเลข 215 อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1000000.00 บาท ( หนึ่งล้านบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
- สภาพเดิม เป็นถนนลูกรังผิวจราจรคับแคบ กว้าง 4.00 เมตร สูง 0.40 เมตร ยาวมากกว่า 1,600 เมตร - ก่อสร้างถนนขยายออกข้างละ 2.50 เมตร ให้ได้ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.80 เมตร สูง 0.80 เมตร ยาว 1,600 เมตร พร้อมงานเกรคบดอัดแน่น หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 109/2555
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 21   สิงหาคม   2555 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
วันที่ 21 สิงหาคม 2555 - วันที่ 4 กันยายน 2555 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ยื่นซองสอบราคาที่กองพัสดุและทรนัพย์สิน องค์การบริหารสว่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และวันที่ 5 กันยายน 2555 เวลา 10.30 น. - 11.00 น. ยื่นซองสอบราคา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลัง 3 ชั้น) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารสว่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 6 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555

ถึงวันที่ 4 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4351-9493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 21   สิงหาคม พ.ศ.   2555
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางสาวสุนี วิริหา )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าพนักงานพัสดุ 6ว
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 04  สิงหาคม  2563