( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียน จำนวน 3 ชุด
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียน จำนวน 3 ชุด
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1728000.00 บาท ( หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดตามประกาศฉบับที่ 288/2558 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

กำหนดการต่าง ๆ เพิ่มเติม ผู้ใดสนใจสามารถซื้อเอกสารได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ราคาชุดละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 26   สิงหาคม   2558 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น. ณ
ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน ยื่น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในวันที่ 09 กันยายน 2558 เวลา 10.00-10.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 10 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ซื้อ ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558

ถึงวันที่ 8 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 1630 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 26   สิงหาคม พ.ศ.   2558
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางดวงรัตน์ โสภารักษ์ )
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 04  สิงหาคม  2563