( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 688000.00 บาท ( หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
1. ลักษณะทั่วไป - เป็นรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) - มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน - มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ - เป็นกระบะสำเร็จรูป - เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของผู้ผลิต 2. ระบบเครื่องยนต์ - เป็นเครื่องยนต์ดีเซล จำนวนกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 4 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี - ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอลเรล ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ - เครื่องยนต์ดีเซลมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.2155-2556 หรือเทียบเท่า เช่น มาตรฐานยูโร 3 หรือดีกว่า 3. ระบบส่งกำลัง - เป็นแบบเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ - เป็นคลัทช์แบบแห้งแผ่นเดียวหรือดีกว่า - ขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือดีกว่า 4. ระบบเบรก - ระบบเบรก ABS 5. อุปกรณ์อื่น ๆ - ต้องมีแคทตาล็อคฉบับจริง พร้อมเน้นข้อความในรุ่นที่เสนอราคา - ราคารวมเครื่องปรับอากาศ - ราคารวมภาษีสรรพสามิต - เป็นกระบะสำเร็จรูป - มีเครื่องเล่นวิทยุ เครื่องเล่นแผ่น CD, MP3, Wma ช่องต่อ USB,AUX พร้อมลำโพง - ติดฟิล์มกรองแสงกระจกทุกบาน แผ่นหน้าเต็มแผ่น - พวงมาลัยเพาเวอร์ - มีไล่ฝ้ากระจกหลัง - มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยอย่างน้อย 3 จุด - มีระบบเซ็นทรัลล็อคและปลดล็อคด้วยรีโมท - มีระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม - มีช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า ขนาด 12 โวลท์ 1 ช่อง - กระจกมองข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า - กระจกไฟฟ้าขึ้นลงด้วยแบบอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านผู้ขับขี่ - ไฟเบรกดวงที่ 3 - มีแผ่นยางรองฝุ่นพื้นในห้องเก๋ง - มีกุญแจล็อคเบรก-คลัทช์ และยางอะไหล่ - กระบะหลังติดตั้งพื้นปูกระบะ (LINER) - ยางขนาด 215/65/R16 ล้ออัลลอย ขนาด 6J x 16 - เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เก่าเก็บและไม่เคยใช้งานมาก่อน - การรับประกัน ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต - ผู้ซื้อจะชำระค่าสิ่งของโดยการเบิกจ่ายเงินตามสัญญา ได้ส่งมอบรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องให้แก่ผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ (พ.ร.บ.) เป็นเวลา 1 ปี - เครื่องมือมาตรฐานพร้อมสมุดคู่มือประจำรถ - รถยนต์ที่เสนอต้องมีศูนย์บริการซ่อมและอะไหล่ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ (ต้องแนบเอกสารที่มีชื่อและที่ตั้งศูนย์บริหารทุกจังหวัด) - ให้พ่นตราเครื่องหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดขนาดกว้างหรือยาว ไม่น้อยว่า 7 นิ้ว และชื่อย่อ อบจ.รอ.ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว หรือชื่อเต็ม “องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด” สูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร พ่นรหัสพัสดุ 9 หลัก
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 27   มกราคม   2559 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น. ณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 - 10.00 น.ยื่น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 1000 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ซื้อ ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 27 มกราคม 2559

ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 27   มกราคม พ.ศ.   2559
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางสาวณัฐนรี มนตรีชน )
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 7ว
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 14  สิงหาคม  2563