( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงน้อย ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย – ทางหลวงหมายเลข 214 จังหวัดร้อยเอ็ด
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงน้อย ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย – ทางหลวงหมายเลข 214 จังหวัดร้อยเอ็ด
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1000000.00 บาท ( หนึ่งล้านบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงน้อย ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย – ทางหลวงหมายเลข 214 จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดดังนี้ -ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร -ตามแบบ อบจ รอ.16 /2556
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

กำหนดการต่าง ๆ เพิ่มเติม ผู้สนใจให้ติดต่อขอซื้อแบบและเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เวลา 08.30 - 16.30 น.เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบ
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 27   พฤษภาคม   2556 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และในวันที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 10.30-11.00 น.ยื่นซองสอบราคา ที่ อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลัง 3ชั้น) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556

ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 27   พฤษภาคม พ.ศ.   2556
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางศิริพร แก้วคำสอน )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 14  สิงหาคม  2563