( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเม็ก ตำบลหนองผือ ถึง บ่อขยะเทศบาล ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเม็ก ตำบลหนองผือ ถึง บ่อขยะเทศบาล ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1888000.00 บาท ( หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

กำหนดการต่าง ๆ เพิ่มเติม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่กองคลัง ในราคาชุดละ 2,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2555 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และ กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคาจ้างในวันที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 11.00 น. ถึง 11.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลัง 3 ชั้น) และกำหนดเปิดซอง ณ ห้องประชุม 1 ชัน 2 อาคารศาลกลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลัง 3 ชั้น) ในวันที่ 10 กันยายน 2555 เวลา 10.00
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 24   สิงหาคม   2555 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 10 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555

ถึงวันที่ 6 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-519-493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 21   สิงหาคม พ.ศ.   2555
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางสาวกาญจนา เสนารัตน์ )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 4
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 08  สิงหาคม  2563