( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ก่อสร้างถนน คสล.อบจ.รอ.1067 บ้านจานใต้-บ้านเขวาทุ่ง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ก่อสร้างถนน คสล.อบจ.รอ.1067 บ้านจานใต้-บ้านเขวาทุ่ง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1800000.00 บาท ( หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
ก่อสร้างถนน คสล.อบจ.รอ.1067 บ้านจานใต้-บ้านเขวาทุ่ง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 525.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3150 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ.เลขที่ 164/2555
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 29   ตุลาคม   2555 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.ร้อยเอ็ด และในวันที่ 13 พศจิกายน 2555 เวลา 10.30-11.00 น.ยื่นซองสอบราคาได้ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลากลางหลัง3ชั้น และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กองคลัง อบจ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 29 ตุลาคม 2555

ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 29   ตุลาคม พ.ศ.   2555
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางสาวณัฐนรี มนตรีชน )
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 7ว
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 08  สิงหาคม  2563