เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู
 
 • pic_news/1649_images_24_11_2017_19_17_30FB_IMG_1511525597317.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1649_images_24_11_2017_19_17_30FB_IMG_1511525594240.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1649_images_24_11_2017_19_17_30FB_IMG_1511525591452.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1649_images_24_11_2017_19_17_30FB_IMG_1511525587472.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1649_images_24_11_2017_19_17_31FB_IMG_1511525579905.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1649_images_24_11_2017_19_17_31FB_IMG_1511525576827.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1649_images_24_11_2017_19_17_31FB_IMG_1511525565222.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1649_images_24_11_2017_19_17_31FB_IMG_1511525562399.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 24 พ.ย. 2560 19:16:34    อ่าน (000102)
             พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู โดยมีนายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย ร่วมมอบในครั้งนี้ นายทองรัก หมอกมัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย เปิดเผยว่า ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพเพื่อพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ ของหน่วยบริการ สถานบริการ องค์กรและชุมชน ให้สามารถบริการสาธารณสุข มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของคนพิการ ผู้สูงอายุในชุมชน ได้อย่างครอบคลุม จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบกิจวัตรประจำวันในการดำรงชีวิตคนพิการที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู และเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และครอบครัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามบทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ของนางสาวแส อินธสอน บ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 13 ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างเดือนสิงหาคม ? พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเงิน 30,326 บาท 2. ได้รับบริจาคจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลดู่น้อย เป็นเงิน 33,558 บาท 3. นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน จำนวน 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74,284 บาท
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป