เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
 
  • pic_news/1989_images_07_06_2018_11_31_0934529457_1771856286186285_594722102842490880_o.jpg

    Orange Fish
  • pic_news/1989_images_07_06_2018_11_31_09Image_a120076.jpg

    Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 07 มิ.ย. 2561 11:31:01    อ่าน (000046)
             วันนี้ (5 มิถุนายน 2561) เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประดับฟ้าโรงแรมเพชรรัตชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)เข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อกระตุ้น รณรงค์ ปลุกกระแส และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนในภาพรวมของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ 2.เพื่อจัดการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) ในระดับต่างๆ 3.เพื่อรณรงค์ให้ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในงานมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.รับชมวีดีทัศน์ชุด "ร้อยเอ็ดรักษ์สิ่งแวดล้อม" และรับชมการแสดงชุด "เปลี่ยนขยะเป็นของดี ตามวิถีพอเพียง" 2.การแสดงเจตนารมณ์ ของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ภาครัฐ สถานประกอบการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการเป็นจิตอาสาและเฝ้าระวังการลดถุงพลาสติก และเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มหรือแคปซีล (Cap seal) 3.การแสดงเจตนารมณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานที่กำจัดขยะ ในการบริหารจัดการขยะต้นทางและการจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการ 4.การลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดและมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 5.พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเครือข่ายและบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.กิจกรรมรับและรวบรวมขยะอันตรายชุมชนเพื่อส่งกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 7.ชมนิทรรศการของเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป