เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : ร้อยเอ็ดเปิดรุ่นที่9ปี2561อบรมผู้นำศาสตร์ของพระราชาและจิตอาสาพัฒนาประชาธิปไต
 
 • pic_news/2184_images_08_09_2018_08_59_56FB_IMG_1536371768876.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2184_images_08_09_2018_08_59_56FB_IMG_1536371743909.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2184_images_08_09_2018_08_59_56FB_IMG_1536371740476.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2184_images_08_09_2018_08_59_56FB_IMG_1536371736165.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2184_images_08_09_2018_08_59_57FB_IMG_1536371716764.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2184_images_08_09_2018_08_59_57FB_IMG_1536371713671.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2184_images_08_09_2018_08_59_57FB_IMG_1536371706679.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 08 ก.ย. 2561 08:59:11    อ่าน (000085)
             ร้อยเอ็ดเปิดรุ่นที่9ปี2561อบรมผู้นำศาสตร์ของพระราชาและจิตอาสาพัฒนาประชาธิปไตย จาก2อำเภอ20ตำบลจำนวน281คนเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่มั่นคงยึดมั่นในคุณธรรมและมีความสามัคคีปรองดองกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า เมื่อเช้าวันนี้(6กย61) เวลา09.00 น. ณ สโมสร มทบ.27 ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด พล.อ.ดร.ศรุต นาควัชระ กรรมการมูลนิธิรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ 27 ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหาร นายคำศรี สืบเมืองซ้าย ส.อบจ.เขตอ.จตุรพักตรพิมาน นายอาคม เฉลิมแสน ส.อบจ.เขตอ.จังหาร เปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพ และเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์ ของพระราชา และผู้นำจิตอาสาประชารัฐเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยรุ่นที่ 9 ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดโดยการอำนวยการของนายมังกร ยนต์ตระกูล นายก.อบจ.ร้อยเอ็ด ดำเนินงานโดย นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนานกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด,นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดอบจ.ร้อยเอ็ด, ดร.อุปกรณ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวพิศเพลิน พันธุ กองศึกษาฯพิธีกร และคณะ การฝึกอบรมในวันนี้เป็นรุ่นที่ 9 ปี 2561 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาจาก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอจตุรพักตรพมาน 12 ตำบล 163 คน อำเภอจังหาร 8 ตำบล จำนวน 118 คน รวมจำนวน 281 คน ฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติรุ่นละ 2 วัน 1 คืนระหว่างวันที่ 6 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้ความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ในการดำรงชีวิต ป้องกันให้รอดพ้น จากวิกฤต และให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ อย่างมั่นคง และยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก กิจกรรมประกอบด้วย การรับความรู้จากวิทยากรเรื่อง ศาสตร์ของพระราชา,การแบ่งกลุ่มจัดทำแผนน้อมนำศาสตร์ของพระราชาสู่การปฏิบัติในชุมชนท้องถิ่น,พิธีจุดเทียนแห่งปัญญาฯ,จิตอาสาประชารัฐ,กฎหมายที่ผู้นำควรรู้และการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน,การมอบหมายภารกิจ,พิธีมอบเกียรติบัตร,กิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นำ อาทิ การโดดหอสูง,ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต แก่พสกนิกรชาวไทย ที่ตั้งอยู่ บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ในการดำรงชีวิต ป้องกันให้รอดพ้น จากวิกฤต และให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ อย่างมั่นคง และยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 27 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันพระปกเกล้า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันจัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน ตามศาสตร์ของพระราชาและผู้นำจิตอาสาประชารัฐ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ผู้นำชุมชน และองค์กรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชา รวมทั้งการปลูกฝังอุดมการณ์ ด้านความรักชาติ รักแผ่นดินการเสียสละ เพื่อส่วนรวม และเพื่อเป็นสื่อกลาง ในการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการนำพาประเทศไป สู่ความสามัคคีปรองดอง บนพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่ 27 สนับสนุนสถานที่ฝึกอบรมและที่พัก ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงาน ประสานผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันพระปกเกล้า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาย ในจังหวัดร้อยเอ็ดสนับสนุน ด้านวิชาการและวิทยากร นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน กล่าวว่า.-ศาสตร์ของพระราชา เป็นทั้งคำสอนคำแนะนำและวิธีการปฏิบัติ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทาน ให้แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่านำไปเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองและครอบครัว ให้มีภูมิคุ้มกันที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งล้วนมุ่ง ให้พสกนิกรดำรงตนเป็นคนดี ยึดมั่น ในคุณธรรม จริยธรรม สุจริต มีวินัย และมีความสามัคคีปรองดองกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป จึงนับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างยิ่ง ในการนำเอาข้อคิดและแนวปฏิบัติต่างๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและปรับใช้กับการทำงานตลอดไป Cr.สมนึก/ร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป