เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : รองนายก อบจ.เปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
 • pic_news/2186_images_08_09_2018_10_15_21FB_IMG_1536376428444.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2186_images_08_09_2018_10_15_21FB_IMG_1536376420829.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2186_images_08_09_2018_10_15_21FB_IMG_1536376411297.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2186_images_08_09_2018_10_15_21FB_IMG_1536376403555.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2186_images_08_09_2018_10_15_21FB_IMG_1536376407405.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 08 ก.ย. 2561 10:14:52    อ่าน (000104)
             รองนายก อบจ.เปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเดือนเพ็ญ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด นางจุรีพร สินธุไพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 นายชาติชาย ชมเชี่ยมชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อการ พัฒนาการศึกษา ตลอดจน การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต หากประเทศใดที่มีครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณภาพ ย่อมเป็นเครื่องการันตีได้ถึงแนวโน้มในการมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ในปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม ล้วนดำเนินไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูง การเข้าถึงแหล่งข้อมูลปริมาณมหาศาลผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้คุณลักษณะเด็กเปลี่ยนไป ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจาก กับดักรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูง โดยใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ จึงได้กำหนดจัดงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ ห้องเดือนเพ็ญ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากร จากโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผู้สนับสนุนการศึกษา ได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ สามารถนำมาบูรณาการต่อการจัดการเรียนการสอน การทำงาน พัฒนาตนเอง และนักเรียนได้ 2. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ได้อย่างเหมาะสมทั้งด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติ 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพครู ในการออกแบบกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเอง ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามหลักสูตรและมีความสุขกับการเรียนรู้ 4. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัด ได้เตรียมความพร้อมสู่การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 5. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมตามแนวทาง นโยบาย ? ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ? ได้อย่าง มีคุณภาพและ สามารถจัดเป็นกิจกรรมปกติของโรงเรียน นางจุรีพร สินธุไพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนตามแนวทาง Thailand 4.0 ได้นั้น ต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งการศึกษาไทยยุค 4.0 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สอนให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหน ทุกแห่ง บนโลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม ผู้ที่มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนของประเทศมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับประเทศไทย 4.0 คือ ครู แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนด้านผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งพัฒนาครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาสถานศึกษา การจัดกิจกรรม ?ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้? เป็นการนำนโยบายตามที่ รัฐบาลกำหนด โดยมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย ในส่วนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานที่ชัดเจน มีการกำกับ ติดตาม และรายงานผล การขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหลักสูตรลดเวลาเรียน ออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ด้วยวิธีการเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาโดยเน้น การมีความร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ตามความถนัด ความสนใจ อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็กควรเรียนรู้ ดังนั้น ครูต้องปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกเป็นที่ปรึกษา ชี้แนะ ช่วยเหลือนักเรียน สร้างแรงบันดาลใจให้ประสบความสำเร็จ เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้เป็นทีม หรือเรียนรู้จากกลุ่มเพื่อนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีความสุข และสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการต่างๆ ของโลกปัจจุบัน จึง จำเป็นต้องได้รับการเสริมองค์ความรู้ เพิ่มพูน ศักยภาพ พัฒนาตน สร้างมุมมองวิธีคิดและวิธีบริหารจัดการแนวใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมีมาตรฐาน และที่สำคัญต้องพัฒนาผู้เรียนให้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป