เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : นายก อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ?มัธยมศึกษา 101 เกมส์? ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
 
 • pic_news/2366_images_20_12_2018_20_09_03FB_IMG_1545311196731.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2366_images_20_12_2018_20_09_03FB_IMG_1545311194019.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2366_images_20_12_2018_20_09_03FB_IMG_1545311189569.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2366_images_20_12_2018_20_09_03FB_IMG_1545311186404.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2366_images_20_12_2018_20_09_04FB_IMG_1545311179546.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2366_images_20_12_2018_20_09_04FB_IMG_1545311173025.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2366_images_20_12_2018_20_09_04FB_IMG_1545311155068.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2366_images_20_12_2018_20_09_04FB_IMG_1545311161696.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2366_images_20_12_2018_20_09_04FB_IMG_1545311149190.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2366_images_20_12_2018_20_09_04FB_IMG_1545311152185.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 20 ธ.ค. 2561 20:08:08    อ่าน (000084)
             นายก อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ?มัธยมศึกษา 101 เกมส์? ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ?มัธยมศึกษา 101 เกมส์? ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมเปิดการแข่งขัน ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 27 เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา ได้จัดขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของนักเรียนให้แข็งแรงและสมบูรณ์ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา ปฏิบัติตามกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจนักกีฬา การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ?มัธยมศึกษา 101 เกมส์? ประกอบด้วยสหวิทยาเขต 7 คือ 1. สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา 2. สหวิทยาเขตสาเกตุนคร 3. สหวิทยาเขตศิลาทอง 4 สหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์ 5. สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง 6. สหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม และ 7. สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถ รวมโรงเรียนทั้งหมด 60 โรงเรียน จาก 20 อำเภอ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 3,748 คน การจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียนในปีนี้ ได้มีการแข่งขันกีฬา กรีฑา 14 ประเภท ได้รับความอนุเคราะห์วงโยธวาทิตจากหสวิทยาลัยทั้ง 7 สหวิชาเขต ได้รับความอนุเคราะห์กองเชียร์จากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษาและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำนวน 150,000 บาท โรงเรียนทุกโรงเรียน ซึ่งคิดเป็นรายหัวนักเรียนหัวละ 10 บาท ได้รับการดูแลสุขภาพจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้รับการดูแลเรื่องการจราจรจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ได้เห็นวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของการศึกษา การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในสถานศึกษา ถือว่าเป็นเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการใช้ทักษะการเล่นกีฬา เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานัยแข็งแรงสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นการฝึกทักษะการบริหารจัดการในการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางวไว้ การกีฬายังเน้นให้นักเรียนได้รู้จักคำว่า น้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการยอมรับ กฎ กติกาที่วางไว้ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะทำให้นักกีฬาทุกคนได้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี และการเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้รับการยอมรับและยกย่องว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่มีชื่อเสียงในการบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตทรัพยากรที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ ซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ จากการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นซึ่งส่งเสริมเสริมเป็นประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดอย่างมีระบบและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป