เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : นายก อบจ.ร้อยเอ็ด มอบอุปกรณ์ฟื้นฟูจัดท่าช่วยเหลือ ตามโครงการจัดบริการฟื้นฟูเด็กสมองพิการ
 
 • pic_news/2380_images_03_01_2019_20_35_27FB_IMG_1546521968884.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2380_images_03_01_2019_20_35_27FB_IMG_1546521966163.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2380_images_03_01_2019_20_35_28FB_IMG_1546521962752.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2380_images_03_01_2019_20_35_28FB_IMG_1546521959783.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2380_images_03_01_2019_20_38_07FB_IMG_1546521951336.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2380_images_03_01_2019_20_38_07FB_IMG_1546521945021.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2380_images_03_01_2019_20_38_07FB_IMG_1546521942143.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2380_images_03_01_2019_20_38_07FB_IMG_1546521935411.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 03 ม.ค. 2562 20:30:43    อ่าน (000074)
             นายก อบจ.ร้อยเอ็ด มอบอุปกรณ์ฟื้นฟูจัดท่าช่วยเหลือ ตามโครงการจัดบริการฟื้นฟูเด็กสมองพิการที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตรายบุคคล วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบอุปกรณ์ฟื้นฟูจัดท่าช่วยเหลือ ตามโครงการจัดบริการฟื้นฟูเด็กสมองพิการที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตรายบุคคล นายแพทย์ ชูชัย เต็มธนกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า ในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ มีเด็กที่มีภาวะสมองพิการ (Cerebral Palsy) ซึ่งมีผลให้การประสานงานของการทำงานของกล้ามเนื้อบกพร่อง ส่งผลให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวและการทางท่าที่ผิดปกติ การจัดท่าทางในเด็ก (Cerebral Palsy) เป็นการช่วยเหลือที่มีความสำคัญมาก เป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ การจัดอุปกรณ์ช่วยเหลือเด็กในการดำรงชีวิตประจำวัน เป็นการช่วยจัดท่าลดภาระของผู้ดูแล การจัดท่าเหล่านี้ล้วนต้องออกแบบเฉพาะให้เหมาะสมกับปัญหาของเด็กแต่ละราย อุปกรณ์จัดท่าเช่น ขุดเก้าอี้โต๊ะรองนั่งท่ากิจกรรม อุปกรณ์ช่วยพยุงลำตัวไม่ให้งุ้มลง อุปกรณ์เด็กฝึกเดิน อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยลดความพิจการซ้ำซ้อน ไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่จะทำให้คุณภาพชีวิตลดลงไปมากกว่าเดิม ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ เช่น การอยู่ในท่านอนนาน ๆ ทำให้เสมหะตกค้าง ก็ก่อให้เกิดภาวะปอดแฟบและลุกลามเป็นโรคปอดอักเสบได้ ปัญหากระดูกทรวงอกผิดรูปจากนอนท่าเดิมนานๆ ปัญหาข้อติดได้ ซึ่งแต่ระรายมีลักษณะปัญหาที่ต่างกัน แต่ที่เหมือนกันคือเด็กทุกคนล้วนแต่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นภาระและส่งผลกระทบถึงครอบครัวเด็กด้วย เด็กบางคนขาดโอกาสเข้าถึงบริการฟื้นฟู การจัดบริการฟื้นฟูทำได้ทั้งที่โรงพยาบาลและที่บ้าน ถ้าที่บ้านมีอุปกณ์ช่วยจัดท่าที่ออกแบบเฉพาะตามปัญหา ก็จะช่วยให้เด็กสามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟูได้มากขึ้น ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 311,000 บาท ให้บริการจัดอุปกรณ์ฟื้นฟุจัดท่าช่วยเหลือโดย พยาบาล นักกายภาพบำบัด ช่างกายอุปกรณ์จากโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายอุปกรณ์จากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมกันดูแลเด็ก ออกแบบอุปกรณ์ฟื้นฟูท่าช่วยเหลือเฉพาะราย โดยมีการดำเนินการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเด็กในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ ที่เข้าร่วมโครงการ 20 คน นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ดีที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ซึ่งแต่ละรายมีปัญหาแตกต่างกัน ให้ได้รับการฟื้นฟูที่เหมาะสม ออกแบบเฉพาะรายตามปัญหาของแต่ละคน ลดภาระผู้ดูแล โดยโครงการจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้นว่า แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ออกให้บริการตรวจประเมินปัญหาของเด็ก และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ที่ดูแลเด็กในพื้นที่ และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน ซึ่งโครงการได้รับความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ และเจ้าหน้าที่ เป็นอย่างดี สืบดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 27 เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา ได้จัดขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของนักเรียนให้แข็งแรงและสมบูรณ์ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา ปฏิบัติตามกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจนักกีฬา การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ?มัธยมศึกษา 101 เกมส์? ประกอบด้วยสหวิทยาเขต 7 คือ 1. สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา 2. สหวิทยาเขตสาเกตุนคร 3. สหวิทยาเขตศิลาทอง 4 สหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์ 5. สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง 6. สหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม และ 7. สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถ รวมโรงเรียนทั้งหมด 60 โรงเรียน จาก 20 อำเภอ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 3,748 คน การจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียนในปีนี้ ได้มีการแข่งขันกีฬา กรีฑา 14 ประเภท ได้รับความอนุเคราะห์วงโยธวาทิตจากหสวิทยาลัยทั้ง 7 สหวิชาเขต ได้รับความอนุเคราะห์กองเชียร์จากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษาและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำนวน 150,000 บาท โรงเรียนทุกโรงเรียน ซึ่งคิดเป็นรายหัวนักเรียนหัวละ 10 บาท ได้รับการดูแลสุขภาพจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้รับการดูแลเรื่องการจราจรจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ได้เห็นวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของการศึกษา การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในสถานศึกษา ถือว่าเป็นเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการใช้ทักษะการเล่นกีฬา เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานัยแข็งแรงสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นการฝึกทักษะการบริหารจัดการในการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางวไว้ การกีฬายังเน้นให้นักเรียนได้รู้จักคำว่า น้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการยอมรับ กฎ กติกาที่วางไว้ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะทำให้นักกีฬาทุกคนได้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี และการเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้รับการยอมรับและยกย่องว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่มีชื่อเสียงในการบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตทรัพยากรที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ ซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ จากการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นซึ่งส่งเสริมเสริมเป็นประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดอย่างมีระบบและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป