เมนูหลัก
  หน้าหลัก
ประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์
 ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง
 เข้าระบบประกาศสำหรับ จนท.
ADMINISTRATOR


 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเ็อ็ด
ประกาศ เรื่อง
ประกาศเมื่อ
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 22 สิงหาคม 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 22 สิงหาคม 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน เช่าระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็ว 30/30 Mbps 21 สิงหาคม 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 5 กรกฎาคม 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 โครงการ 21 มิถุนายน 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างทางลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโป่ง ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เชื่อมเขตตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายน์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 14 มิถุนายน 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อวัสดุกีฬาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 24 พฤษภาคม 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน วัสดุเครื่องแต่งกายของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 24 เมษายน 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน อาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่1/2560 19 เมษายน 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน วัสดุซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 10 เมษายน 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประกาศสอบราคาโครงการซื้อถังบรรทุกน้ำ ขนาดความจุ 10,000 ลิตร 29 มีนาคม 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน จัดซื้อถังบรรทุกน้ำ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร 29 มีนาคม 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อเตียงนอนพร้อมที่นอนสำหรับดรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรน้อยเอ็ด 17 มีนาคม 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน 27 กุมภาพันธ์ 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนน ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 9 โครงการ 17 กุมภาพันธ์ 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน จัดซื้อวัสดุซ่อมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.รอ. 14 กุมภาพันธ์ 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อรถยนต์กระบะดัดแปลงบรรทุกท้าย จำนวน 1 คัน 20 มกราคม 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนน ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 9 โครงการ 9 ธันวาคม 2559
กองพัสดุและทรัพย์สิน อาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2559 10 ตุลาคม 2559
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างสะพานคนเดิน ปรับปรุงอ่างธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 13 กันยายน 2559
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างสะพานจักรยาน ปรับปรุงอ่างธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 13 กันยายน 2559
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal สายบ้านยางกู่ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 8 กันยายน 2559
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Natual Rubber Modified Asphat Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1048 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด – อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงบ้านกลาง ตำบลค้อใหญ่) 26 สิงหาคม 2559
กองพัสดุและทรัพย์สิน จัดซื้อวัสดุซ่อมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 19 สิงหาคม 2559
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงระบบระบายน้ำสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้่อยเอ็ด 29 กรกฎาคม 2559
กองพัสดุและทรัพย์สิน วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2559 30 พฤษภาคม 2559
กองพัสดุและทรัพย์สิน วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2559 30 พฤษภาคม 2559
กองพัสดุและทรัพย์สิน วัสดุเครื่องแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 25 พฤษภาคม 2559
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.1037 บ้านหนองแวง ตำบลเกษตรวิสัย - บ้านอุ่มเม่า ตำหบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 19 เมษายน 2559
กองพัสดุและทรัพย์สิน อาหารเสริม(นม) 19 เมษายน 2559
กองพัสดุและทรัพย์สิน รถยนต์ 6 ล้อ 4 ตัน 4 เมษายน 2559
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประมูลจ้างซ่อมสร้าง โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 6 โครงการ 18 มีนาคม 2559
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 15 มีนาคม 2559
กองพัสดุและทรัพย์สิน จัดซื้อวัสดุซ่อมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 14 มีนาคม 2559
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน 11 มีนาคม 2559
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อรถยนต์กระบะดัดแปลงบรรทุกท้าย จำนวน ๑ คัน 2 มีนาคม 2559
กองพัสดุและทรัพย์สิน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน 27 มกราคม 2559
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 20 มกราคม 2559
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 5 โครงการ 6 มกราคม 2559
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ธันวาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 30 พฤศจิกายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In Place Recycling ) สายทางหลวง 2043-บ้านเชวาทุ่ง ม.2 - บ้านหนองบัวน้อย ม. 4 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 19 ตุลาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 12 ตุลาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและห้องสุขาสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอดพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 12 ตุลาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาประกอบอาหารของโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 8 ตุลาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 8 ตุลาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อรถยนต์กระบะดัดแปลงบรรทุกท้าย จำนวน 1 คัน 5 ตุลาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนแบบนั่งราด 1 หลัง โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 28 กันยายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อพันขัน ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 24 กันยายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน จัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อประกอบการฝึกอบรมเกษตรกรหรือราษฎรผู้เข้าร่วมโครงการฯ 15 กันยายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน จัดซื้อวัสดุสนับสนุนปัจจัยการผลิต ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชิรอุตสาหกรรมการทอผ้าไหม ปี 2558 15 กันยายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้) จำนวน 1 คัน 7 กันยายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนและเสริมผิวทาง ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 สายทาง 7 กันยายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรผู้ยากจน ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๔ หลัง 3 กันยายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อวัสดุในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๔ หลัง 3 กันยายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อต้นอินทนิล ตามโครงการปลูกต้นอินทนิลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๘ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ต้น 31 สิงหาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียน จำนวน 3 ชุด 26 สิงหาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน 1 เครื่อง 5 สิงหาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ 27 กรกฎาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและป้าย โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 21 กรกฎาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศสองชั้น เพื่อรับ-ส่งผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 20 กรกฎาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งและจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 8 กรกฎาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนา หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ - ทางหลวงชนบท(บ้านโพนเมือง - บ้านจ้อก้อ) จังหวัดร้อยเอ็ด 25 มิถุนายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ – บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 25 มิถุนายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาประกอบอาหารของโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 25 มิถุนายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้ออาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 25 มิถุนายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบจ.รอ.1007 บ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร – บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 18 มิถุนายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างทางลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 สายทาง 18 มิถุนายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณฝายกุดแดง บ้านคุ้มเหนือ ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 16 มิถุนายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อวัสดุการศึกษา 16 มิถุนายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อวัสดุกีฬา ของดรงเรียนกีฬาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 16 มิถุนายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 16 มิถุนายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน 14 มิถุนายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 8 มิถุนายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างลานเอนกประสงค์สนามวอลเลย์บอล เซปัคตะกร้อและฟุตซอลโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 8 มิถุนายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน รถบรรทุกดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 29 พฤษภาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ห้องโดยสารแบบดับเบิ่ลแคบ (4 ประตู) จำนวน 1 ตัน 14 พฤษภาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน 12 พฤษภาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างห้องส้วมโรงเรียนท่งกุลาประชานุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 11 พฤษภาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกถ้ำโสดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 1 พฤษภาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 30 เมษายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาประกอบอาหารของโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 30 เมษายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน จัดซื้อวัสดุซ่อมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 22 เมษายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 16 เมษายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 16 เมษายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 4 โครงการ 1 เมษายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 โครงการ 1 เมษายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกคลองหนองคำเป้า บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เมษายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ขององค์การบรีหารส่วนจังหวัด 1 เมษายน 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวง 214 - บ้านขิงแคง ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 27 มีนาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างหอพักนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 27 มีนาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อคุณภาพจังหวัดร้อยเอ็ด 26 มีนาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อคุณภาพจังหวัดร้อยเอ็ด 26 มีนาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อพันขัน 24 มีนาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกจังหวัดร้อยเอ็ด 19 มีนาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ VIP เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปี 2558 19 มีนาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างผิวทางพาราเคพซีล (โดยวิธี Pavement In ReCycling สายบ้านโพนดวน ตำบลศรีสว่าง - บ้านปลาคูณ ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 13 มีนาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (โดยวิธี Pavement In Place ReCycLing ) สายทางหลวงชนบท รอ 4026 - บ้านดอนแดง ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 13 มีนาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างผิวทางพาราเคพซีล โดยวิ Pavement In Place ReCycling สาย อบจ.รอ 1008 บ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร - บ้านเขือง ตำบลบ้านเขื่อง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 13 มีนาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างผิวทางพารเคพซ๊ล โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายทางหลวง 2136 - บ้านท่าสีดา ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 13 มีนาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราเคพซีล โดยวิธี Pavement Im - Place Recycling สายบ้านหนองตอ ตำบลหัวช้าง - บ้านอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 13 มีนาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราเคพซีล โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สาย อบจ.รอ. 1008 บ้านเขือง ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 13 มีนาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างผิวทางพาราเคพซีล โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านสงเปลือย ตำบลเมืองทอง - ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 3 มีนาคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างผิวทางพาราเคพซีล โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านห้วยแก้ว - บ้านห้วยสำราญ ตำบลหน่อม - บ้านหนองหัวคน ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 12 กุมภาพันธ์ 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.เพื่อป้องกันน้ำท่วม บ้านนาโพธิ์ หมู่ที ๒ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 12 กุมภาพันธ์ 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างผิวทางพาราเคพซีล โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านยางโง๊ะ - บ้านโนนสะอาด ตำบลอาจสามารถ - ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 12 กุมภาพันธ์ 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำราญ ตำบลเมืองบัว - เขตตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 12 กุมภาพันธ์ 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งสวรรค์ ตำบลกำแพง - เขตตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 12 กุมภาพันธ์ 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบจ.รอ. 1055 บ้านสิงห์ไคล ตำบลเหล่าหลวง - บ้านโพนเงิน ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (ช่วงบ้านน้ำอ้อม) 11 กุมภาพันธ์ 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนจำปา ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านตำแย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 11 กุมภาพันธ์ 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านป่ายาง ตำบลเกษตรวิสัย – บ้านหนองสระพัง ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด 11 กุมภาพันธ์ 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงมัน ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย – เขตตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 11 กุมภาพันธ์ 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างผิวทางพารา Cape Seal (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) บ้านแสนสีน้อย ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด – บ้านโพนม่วง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 11 กุมภาพันธ์ 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตาด ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย – เขตตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 11 กุมภาพันธ์ 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกหนองดอนเฒ่าแก้ว บ้านดงครั่งใหญ่ ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 11 กุมภาพันธ์ 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกห้วยทับร่อง บ้านโพนงอย ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด 11 กุมภาพันธ์ 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างผิวทางพารา CAPE SEAL โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายบ้านเปลือย ตำบลรอบเมือง - บ้านขอนแก่นใต้ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 29 มกราคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างผิวทางพารา CAPE SEAL โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายบ้านหนองแซง ตำบลดูกอึ่ง - บ้านเด่นราษฎร์ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองอี จังหวัดร้อยเอ็ด 29 มกราคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างผิวทางพารา CAPE SEAL โดยวิธี Pavement In Place In Place Recycling สายบ้านขวาว - บ้านพันขาง ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 29 มกราคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างผิวทางพารา CAPE SEAL โดยวิธี Pavement In Place Recyc ling 29 มกราคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างผิวทางพารา Cape Seal โดยวิธี Pavement In Place Recycling สาย อบจ.รอ. 1011 บ้านไชยวารี ตำบลขามเปี้ย- บ้านนาเลา ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 29 มกราคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม 23 มกราคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างวิทยากรพร้อมจัดทำเอกสารประกอบการอบรมตามโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาควมรู้ให้แก่เยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 6 มกราคม 2558
กองพัสดุและทรัพย์สิน 43 43 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 43 43 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักตาม แบบ ท.2-1 เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขังในเขตชุมชน บ้านท่าลาด หมู่ที่ 4,9 ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 29 ธันวาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างผิวทางพาราเคพซีล โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายทางหลวง 214 - บ้านขิงแคง ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 26 ธันวาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างลาดยางผิว Cape Seal (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย 1008 บ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร - บ้านเขือง ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 26 ธันวาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แคปซิ่ล โดยวิธี ( Pavement in Place Recycling) สายบ้านคุ้มเหนือ ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน - บ้านนหนองห่าง ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 22 ธันวาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างผิวทางพาราเคพซีล โดยวิธี Pavement In Place Recycling สาย อบจ.รอ. 1017 บ้านนางเตี้ย ตำบลคำไฮ - บ้านโพธิชัย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 16 ธันวาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล โดยวิธี PaveMent In Place Recycling สาย อบจ.รอ. 1097 ทางหลวง 2387 - บ้านก่อ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 16 ธันวาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล โดยวิธี Pavement In Place Recycling สาย อบจ.รอ. 2007 สามแยกนางคอย - บ้านคอกวัว ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 16 ธันวาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ว่อมสร้างผิวทางเคดซีล โดยวิธี Pavement In Place Recycling สาย อบจ.รอ. 1039 บ้านดงแจ้ง ตำบลเหล่าน้อย - บ้านสีเสียด ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 16 ธันวาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายทางหลวง 2043 - บ้านเขวาทุ่ง ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 16 ธันวาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซ๊ล โดยวิธี Pavement In Place Recycling สาย อบจ.รอ. 1097 ทางหลวง 2387 - บ้านก่อ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 16 ธันวาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด และระบบระบายน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 8 ธันวาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน จัดซื้อวัสดุซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal โดยใช้เครื่องจักรดำเนินการเอง 3 ธันวาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างส้วม โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม จำนวน 1 หลัง 26 พฤศจิกายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างส้วมโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 21 พฤศจิกายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาประกอบอาหารของโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 10 พฤศจิกายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ทั้ง ๒ อาคาร 31 ตุลาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-place Recycling) สาย อบจ.รอ. 1061 สายบ้านสว่าง ตำบลสว่าง – บ้าน 31 ตุลาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองนาหล้า ตำบลโหรา - บ้านโนนสีดา ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 31 ตุลาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกร่องหนองโดน บ้านบึงโดน ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด (ฝั่งตรงข้ามวัดบึงโดน) 31 ตุลาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองคำน้อย ตำบลภูเขาทอง - ทางหลวงหมายเลข 3008 อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 31 ตุลาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างซ่อมสร้างถนนผิว cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) บ้านหนองขุ่น ตำบลหนองขุ่นใหญ่-บ้านวังใหญ่ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 31 ตุลาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างผิวทางพารา Cape Seal โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านวารีเกษม ตำบลดูกอึ่ง -บ้านดอนกลอย ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 31 ตุลาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรูปปั้นพระเวสสันดรชาดก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ครั้งที่2) 29 ตุลาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 15 ตุลาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอส.ที ชนิดกล่อง ของโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 13 ตุลาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน เหมาทำความสะอาดหอพักนักเรียนชาย-หญิง โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 13 ตุลาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน จัดตั้งศาลพระพรหมสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 26 กันยายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างรั้วโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 25 กันยายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ติดตั้งระบบไฟสนามกีฬาโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 25 กันยายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน รับปรุงป้ายหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร ปรับปรุงทาสีอาคารและพื้นที่บริเวณจอดรถสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 25 กันยายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างชลประทานระบบท่อลำห้วยน้ำใส บ้านผือฮี ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็๋ด 16 กันยายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างห้องสุขาสำหรับคนพิการ/ผ้สูงอายุ จำนวน 1 ห้อง และปรับปรุงบริเวณห้องน้ำเดิม 15 กันยายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ สำหรับแจกจ่ายให้แก่ราษฎรที่เป็นสมาชิกโครงการ หนึ่งใจ เกษตรกร ของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลน์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน ๕,๐๐๐ กระสอบ 11 กันยายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรผู้ยากจน ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๔ หลัง ตามแบบ อบจ.รอ.เลขที่ ๓๓๒/๒๕๕๔ 11 กันยายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อวัสดุก่อสร้างในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรผู้ยากจน ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๔ หลัง 11 กันยายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1057 บ้านหนองแคน ตำบลหนองแคน - บ้านโพนสูง ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 10 กันยายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1048 บ้านไผ่ล้อม ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ - บ้านหนองแสง ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 10 กันยายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1087 ทางหลวงหมายเลข 23 - บ้านหนองจิก อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 10 กันยายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1052 บ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง - บ้านผือฮี ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 10 กันยายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1048 บ้านไผ่ล้อม ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ - บ้านหนองแสง ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 10 กันยายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1057 บ้านหนองแคน ตำบลหนองแคน - บ้านโพนสูง ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 10 กันยายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1087 ทางหลวงหมายเลข 23 - บ้านหนองจิก อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 10 กันยายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1052 บ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง - บ้านผือฮี ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 10 กันยายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) สายบ้านหนองเต่า ตำบลหนองไผ่-ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๓ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 10 กันยายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) สายทางหลวง ๒๐๘๖ - บ้านปลาคูณ ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 10 กันยายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) 9 กันยายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านน้ำเที่ยง - บ้านหนองแวง ตำบลห้วยหินลาด - ทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด 3013 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 9 กันยายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน เครื่องอัดอากาศแรงดันสูง จำนวน 1 ตัว 5 กันยายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานภายในศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองหนึงตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 5 กันยายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกจังหวัดร้อยเอ็ด 4 กันยายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน 1 กันยายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงมัน ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย-เขตตำบล 1 กันยายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขวาน้อย – บ้านหนองแคน ตำบลโนนสว่าง –ทางหลวงชนบท รอ 3006 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 กันยายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศเพื่อรับส่งผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 1 กันยายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ 27 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน วัสดุเพื่อดำเนินการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal โดยใช้เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการเอง สาย อบจ.รอ.1069 เทศบาลปทุมรัตต์ - บ้านดู่โป้ ช่วงบ้านหนองบึง - บ้านคุยแต้ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 26 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดอนแตง ม.8 ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย - บ้านโพนดวน ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 19 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง ตำบลนาเมือง - ทางลาดยาง (บ้านนาเมือง - บ้านดงกลาง) อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 18 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูโคก ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ - บ้านเหล่ายูง ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 18 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุมะเขือ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ - ทางหลวงแผ่นดินสาย 2387 จังหวัดร้อยเอ็ด 18 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่บ้านมารินทร์ ตำบลรอบเมือง - เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 18 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเจริญ ตำบลนาแซง - ทางหลวง 2046 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 18 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง - บ้านหัวคู ตำบลบึงเกลือ - เขตตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 18 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง ตำบลดงแดง - เขตตำบลนำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 18 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระโพนทอง ตำบลทุ่งหลวง - ทางหลวง 214 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 18 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกอก หมู่ที่ 6 ตำบลโพนเมือง - ทางหลวงชนบท(สายอาจสามารถ - บ้านอีโก่ม) อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 18 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสีดา ตำบลขี้เหล็ก – บ้านหนองนาหล้า ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 18 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแจ้ง - ทางหลวงชนบท(สายบ้านจ้อ - บ้านโพนเมือง) อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 18 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหาด หมู่ที่ 10 ตำบลโหรา - บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 18 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร - บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น (ช่วงบ้านนาดี-หนองตอ) อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 18 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงลาด หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงลาด-บ้านดงเครือวัลย์ ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 18 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านวารีสมบูรณ์ ตำบลวารีสวัสดิ์ - บ้านโนนชัยศรี ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 18 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเสียว ตำบลสะอาด - บ้านหนองอึ่ง ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 18 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านแก้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 18 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง ม.๕-บ้านหนองแสง ม.๖ ตำบลภูเขาทอง - บ้านหนองหว้า ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 18 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองทุ่งมน หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง - เชื่อมทางหลวง 214 อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 18 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าบาก ตำบลขอนแก่น - บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 18 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางโง๊ะ ตำบลอาจสามารถ - ทางหลวงชนบท (สายอาจสามารถ - เสลภูมิ) อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 18 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปอภาร ตำบลปอภาร อำเภอเมือง ถึง บ้านดอนทรายทอง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 18 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยเจริญ ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ - บ้านดงเค็ง ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 18 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสิงห์โคก ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย - บ้านโพนดวน ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 18 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเหล่าดอกไม้ ม.15 ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย - ทางหลวงชนบทหมายเลข 3034 18 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนน ตสล. สายบ้านอุมเม่า ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด- ทางหลวงหมายเลข 214 18 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนน คสล.สายบบ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด- ทางหลวง อบจ.รอ 1015 18 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างรูปปั้นพระเวสสันดครชาดก จำนวน 6 กัณฑ์ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 15 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน รถยนต์ บรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 15 สิงหาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.๑๐๒๔ บ้านคุ้มเหนือ ตำบลหัวช้าง อำเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านหนองห่าง ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 23 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1021 บ้านสระคู ตำบลสระคู – บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 23 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1008 บ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร อำเภอ 23 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาซื้อกายอุปกรณ์เพื่อคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2557 21 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้ยเอ็ด 9 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน วัสดุซ่อมในการบูรณะซ่อมถนนปรับปรุงถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป้อง ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ทอง - เขตตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแคนใต้ ตำบลขอนแก่น - บ้านกาหลง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าสะอาด ตำบลผาน้ำย้อย - ทางหลวงหมายเลข 2136 อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสีสุก ตำบลหนองหลวง - ทางลาดยาง (บ้านนากระตึบ - บ้านหนองสำราญ) อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 ตำบลนิเวศน์ - บ้านจันทร์สว่างว อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงยาว ตำบลสวนจิก - บ้านหนองเม็ก ตำบลศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองนาหล้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโหรา - บ้านโนนสีดา หมู่ที่ ๙ ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองม่วงส้ม หมู่ที่ ๗ ตำบลโหรา - บ้านยางเฌอ ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเปลือย หมู่ที่ 8 ตำบลขี้เหล็ก - บ้านหนองนาหล้า หมู่ที่ 11 ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่โพธิ์ชัย ตำบลห้วยหินลาด - เขตตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านดู่ - ทางหลวงหมายเลข 215 อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกู่กาสิงห์ ตำบลก่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย - เขตตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวดอนชาด หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านฝาง - บ้านผำ ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษ๖รวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านม่วย ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านฉวะ หม่ที่ 5 - บ้านโคกเลาะ หม่ที่ 6 ตำบลหนองพอก - บ้านโนนปลาเข็ง ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจานทุ่ง หม่ที่ 5 - บ้านหนองบัวรอง ตำบลดินดำ - บ้านแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองสะเดา หม่ 5 ตำบลชมสะอาด - เขตตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร - บ้านม่วงน้ำ ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกสูง ตำบลดงลาน ถึง เชื่อมทางหลวงหมายเลข 23 อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลิ้นฟ้า ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ - บ้านหนองหิน ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขวาเหล่า ตำบลรอบเมือง ถึงบ้านหนองแค ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านศาลา ตำบลอาจสามารถ ถึงบ้านเป้า ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแคนเหนือ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง ถึงบ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตอ ตำบลหัวช้าง – ทางหลวง 2392 อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซึกวึก หมู่ 6 ตำบลทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด - ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สรินทร์ 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองไพร ตำบลเมืองไพร – บ้านทรายขาวตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหัวโนน หมู่ 13 ตำบลดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย - บ้านสระโพนทอง ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามเปี้ย หมู่ 1 - บ้านหนองไฮ หมู่ 9ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด – เขตอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 7 กรกฎาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน วัสดุเครื่องแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 27 มิถุนายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมารถบัสปรับอาอกาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ชั้น จำนวน 4 คัน 25 มิถุนายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อวัสดุกีฬาของโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 27 พฤษภาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 2 คัน 22 พฤษภาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน :ซ่อสร้างถนนลาสดยางผิวจราจร แคปซีล บ้านหนองแวงห้วยทราย ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด-ทางหลวงหมายเลข 2418 19 พฤษภาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราเคฟซีล สายบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง - ทางเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 19 พฤษภาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal สายบ้านหนองเทิง ตำบลหนองแวง - ทางเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 19 พฤษภาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal สายบ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด -ทางหลวง 215 19 พฤษภาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพารา CAPE SEAL สายบ้านแคน ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด -ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕ 19 พฤษภาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงห้องสุขาเดิมสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอดพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 12 พฤษภาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 29 เมษายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างรถยนต์ปรับอากาศ VIP โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปี 28 เมษายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายรอบสถานที่ท่องเที่ยวบ่อพันขัน บ้านตาเณร ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 18 เมษายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านโคกฮัง หมู่ที่ ๔ ตำบลจำปาขัน - บ้านหนองหูลิง ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 18 เมษายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านโนนสวาสดิ์ ตำบลรอบเมือง - บ้านแก้ง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 18 เมษายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายคุ้มวัดสว่าง ตำบลสระคู - เขตตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 18 เมษายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านเตย ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 18 เมษายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบ้านคุ้มใต้ ตำบลสระคู - ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๔ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 18 เมษายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านหูลิง ตำบลเชียงใหม่ - บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย 18 เมษายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านกุดเรือ ตำบลนางาม - ทางหลวงชนบท (เสลภูมิ - อาจสามารถ) อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 18 เมษายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านมะหรี่ ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านกุดกว้าง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 18 เมษายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านดอกไม้ - บ้านโคกทับเก่า ตำบลดอกไม้ - ทางหลวง 214 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 18 เมษายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ - ทางหลวงชนบท 3014 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 18 เมษายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านเหว่อ ตำบลน้ำคำ - ทางหลวงชนบท 3014 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 18 เมษายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังบ้านนาแพง ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ-บ้านท่าสีดา ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 18 เมษายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบ้านหนองฮาง ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ-บ้านสำโรง ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 18 เมษายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบ้านดงหวาย ตำบลเกาะแก้ว - ทางหลวง ๒๐๔๔ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 18 เมษายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๘ นิ้ว พร้อมติดตั้งบนเทลเลอร์ ๓ ล้อ สามารถขับเคลื่อนด้วยตนเองได้ จำนวน ๒ เครื่อง 18 เมษายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อวัสดุในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 18 เมษายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 18 เมษายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล้กข้ามลำห้วยกลอย บ้านชุมพร ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี - เขตตำบลกกดพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 18 เมษายน 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปุพื้นหินขัดโรงเรียนขี้เหล้กพิทยาคม 27 มีนาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกร่องหนองโดน บ้านบึงโดน ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 17 มีนาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกคลองส่งน้ำดอนตาแอก บ้านหัวงัว ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 17 มีนาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต คลองซอยส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านท่าสีดา – บ้านคูเมือง ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 17 มีนาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกหนองฮาง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 17 มีนาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกหนองโค้ง บ้านขวาว หมู่ที่ 9 ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 17 มีนาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างอาคารระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม บ้านแจ่มอารมณ์ ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 17 มีนาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกห้วยทับร่อง บ้านโพนงอย ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 17 มีนาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) 17 มีนาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างคลองระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมบ้านหมูม้น ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญถึงบ้านกู่ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 17 มีนาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกห้วยพานลุย บ้านพานลุย หม่ที่ 3 ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 17 มีนาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต คลองซอยส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านป่าสุ่มน้อย ตำบลพระเจ้า ถึง บ้านมีชัย ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 17 มีนาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกแหล่งต้นน้ำป่าตองหมอง บ้านบึงฉวะแข ตำบลบึงงาม อำเภอหนองอพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 17 มีนาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกห้วยละออง บ้านตำแย หมู่ที่ ๕ ตำบลจำปาขัน-ลำน้ำเสียว อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 17 มีนาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยไผ่ บ้านบะยาว หม่ที่ 2 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 17 มีนาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกหนองวังพระเจ้า บ้านคุ้มวัดสว่าง ตำบลสระคู-อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 17 มีนาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างขุดลอกหนองบ้านบ่อแก่ ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 17 มีนาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างขุดลอกหนองนิล บ้านดงยาง ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพัตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 17 มีนาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างขุดลอกหนองสิม บ้านน้ำจั่นใหญ่ ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 17 มีนาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยกุดพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 17 มีนาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อโต๊ะเก้าอี้ นักเรียนมัธยมศึกษา 14 มีนาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการฯ (ก่อสร้างทางลาดเพื่อคนพิการ) จำนวน ๔ แห่ง 10 มีนาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศเพื่อรับส่งผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 5 มีนาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านจังหวัด (กพสม.) ปี ๒๕๕๗ 3 มีนาคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ตอมพิวเตอร์ 25 กุมภาพันธ์ 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด 5 กุมภาพันธ์ 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางโดยวิธี Pavement In-place Recycling 30 มกราคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อสื่อและวัสดุทางชีววิทยา 22 มกราคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน อลรมส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาความร้ให้แก่เยาวชนในจังหวัดร้อยเอ้ด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 7 มกราคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาบริการซ่อมถนนลาดยาง จำนวน 5 สายทาง 6 มกราคม 2557
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำเงิน หมูที่ 1 ตำบลโหรา - เชื่อมทางหลวงหมายเลข 2043 อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 3 ธันวาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านเหว่อ ต.น้ำคำ - ทางหลวงชนบท 3014 อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 3 ธันวาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่างิ้ว - บ้านจังหาร ต.จังหาร - ทางหลวงหมายเลข 214 อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 3 ธันวาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงอุดม ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง – เขตตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 3 ธันวาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกหนองโดนดงเค็ง บ้านพนัส ต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 3 ธันวาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน จัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สาย อบจ.รอ.1096 บ้านโพธิ์ทอง - บ้านเมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 3 ธันวาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านส่อง ตำบลบ่อพันขัน – เชื่อมเขตตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณ จังหวัดร้อยเอ็ด 3 ธันวาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวบ่อ ตำบลหนองไผ่ – ทางหลวง 23 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 3 ธันวาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ – บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 3 ธันวาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกกลาง ตำบลหนองแคนถึงทางหลวง 2392 อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 3 ธันวาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหล่าดอกไม้ ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย ถึง บ้านดอนดู่ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 3 ธันวาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนสะอาด ตำบลเหล่าหลวง ถึง ทางหลวงชนบท (หนองส้าว-ตลาดไชย) อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 3 ธันวาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองพระบาง ตำบลกำแพง ถึง เขตตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 3 ธันวาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาหยวก หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง-เชื่อมทางหลวง 214 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 3 ธันวาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่นทราย ตำบลรอบเมือง ถึงบ้านดอนศรีวิลัย ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 3 ธันวาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขอนแก่น ตำบลขอนแก่น ถึงบ้านดอนทอง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 3 ธันวาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านคุ้มใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเกษตรวิสัย - ทางหลวง 214 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 3 ธันวาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ-เชื่อมเขตอำเภอเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 3 ธันวาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ 3 ธันวาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการปรับปรุงซ่มแซมอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 3 ธันวาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9ตำบลทุ่งหลวง-เชื่อมทางหลวง214 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 3 ธันวาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการจ้างเหมาขุดลอกหนองดงชมพู บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 3 ธันวาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านข่า ตำบลสระคู-บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 3 ธันวาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจาน หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ-เชื่อมเขตอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 3 ธันวาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งหลวง-เชื่อมเขตตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 3 ธันวาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งยาว ตำบลวารีสวัสดิ์ ถึง บ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 12 พฤศจิกายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 28 ตุลาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการทำความสะอาดหอพักนักเรียนของโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 14 ตุลาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)(พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี.รสจืด) ของโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 14 ตุลาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดความรู้ชุมชน โรงเรียนบ้านมะหรี่ ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 9 ตุลาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) บ้านท่าสะอาด ต.พนมไพร - บ้านเจริญศิลป์ ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 9 ตุลาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนรอบหนองคู บ้านผำ หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 9 ตุลาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงลาน ต.ดงลาน - บ้านหนองหุ่ง ต.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 23 กันยายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผือโป๊ด ตำบลทุ่งศรีเมือง - บ้านเหล่าติ้ว ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภุมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 23 กันยายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อวัสดุในการดำเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สาย อบจ.รอ. 1063 บ้านกุดก่วง – บ้านท่าสำราญ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 12 กันยายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร แคปซีล สายบ้านยางเฌอ - บ้านจิก ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 12 กันยายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร แคปซีล สาย อบจ.รอ. 1053 บ้านดงหมากไฟ - บ้านโพนทอง ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเเอ็ด 12 กันยายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างชลประทานระบบท่อ ลำพลับพลา บ้านโพนผุ ม.7 ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 12 กันยายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (ก่อสร้างทางลาดเพื่อคนพิการ) 10 กันยายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และแท็บเล็ตสำหรับครู อุปกรณ์ควบคุม,โทรทัศน์สี 10 กันยายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารหอประชุม โรงเรียนท่งกุลาประชานุสรณ์ 10 กันยายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อวัสดุในการบูรณะซ่อมถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ร้อยเอ็ด จำนวน 3 สายทาง 9 กันยายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผักก้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งเขาหลวง ถึง ทางหลวงหมายเลข ๒๓ อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 6 กันยายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนเกลือ หมู่ที่ ๑๐ (คุ้มกล่อมกลิ้ง) ตำบลบึงงาม ถึง ที่ว่าการอำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 6 กันยายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ.1051 บ้านหนองปักษา ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร - บ้านขมิ้น ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 6 กันยายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร CapeSeal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ. 1091 บ้านป่าสังข์ - บ้านหนองทุ่ม ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 6 กันยายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหิน ตำบลดคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 6 กันยายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างผนังกั้นลำนำชี ผิวจราจรลูกรัง บ้านแห่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 6 กันยายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Cape Seal สายทางหลวง 2046 - บ้านไค่นุ่น ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 29 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสวรรค์ - บ้านน้ำจั่นน้อย ต.บึงเกลือ - เขต ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 29 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวายน้อย ม.3 ต.ทุ่งเขาหลวง - ทางลาดยางสาย อบจ.รอ.1020 (ท่าโพธิ์-เทอดไทย) อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 29 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสหชัยพัฒนา ม.10 ต.มะบ้า - เขต ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 29 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ชัน ต.นางาม - ทางหลวงชนบท (อาจสามารถ-เสลภูมิ) อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 29 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักตามแบบ ท.2-01 สายบ้านน้อยในเมือง ต.เหนือเมือง -ค้มศรีเทวา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 27 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อวัสดุลาดยางก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านพันขาง ตำบลนางาม -บ้านขวาว ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 27 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านดอนแก้ว ตำบลบึงงาม – บ้านขมิ้น ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 23 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านแมต ตำบลเชียงขวัญ – บ้านหวายหลึม ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 23 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านดอนสำราญเหนือ ตำบลพระธาตุ – บ้านพระเจ้า ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 23 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแจ้ง – บ้านอนามัย ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 23 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบจ.รอ 1067 บ้านจานใต้ – บ้านเขวาทุ่ง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด (ช่วงบ้านบัวขาว) 23 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวง ตำบลห้วยหินลาด- เขตตำบลช่างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 23 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขี้เหล็ก-บ้านหนองผือ ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด-เขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 23 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านโนนพระ ตำบลโคกสว่าง - บ้านกุดข่น ตำบลรอบเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 23 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกอก ตำบลโพนเมือง - ทางหลวงชนบทอาจสามารถ-บ้านอีโก่ม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 23 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านฉวะ ตำบลหนองพอก -บ้านโนนปลาเข็ง ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 23 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกหนองเขียน ค้มแก หม่ที่ 1 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 23 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการขุดลอกหนองไผ่ บ้านท่าแห หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 23 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อวัสดุลาดยาง เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายบ้านนางเลา ตำบลบึงเกลือ - บ้านนางเหล่ง ตำบลเมืองไพร อ.เสลภู จังหวัดร้อยเอ็ด 23 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมารินทร์ ต.รอบเมือง - ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 23 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสำโรง ตำบลหัวโทน - ทางลาดยางสาย(หนองโค้ง-อาจสามารถ) อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 23 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกหนองแสง บ้านอ้น ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 23 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสูบ - บ้านดงสวอง ต.สีแก้ว - ทางหลวงหมายเลข 23 อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 23 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ายาง ม.10 ต.โนนตาล อ.เมือง - เขต ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 23 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านเหล่ากล้วย ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 23 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งนาหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเมือง - เชื่อมถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 23 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ เครื่องพิมพ์ดอทเมติกซ์แบบแคร่ยาว เครื่องสำรองไฟ โต๊ะพร่อมเก้าอี้ 19 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองชมภู ต.หนองฮี-บ้านดูกอึ่ง ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 15 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ใหญ่ - ทางหลวง 2043 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 15 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายบ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี – บ้านหนองปักษา ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 14 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนข่า ตำบลบ้านเขือง – บ้านแมด ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 14 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายบ้านสนามชัย – บ้านเหล่าหัวภู ตำบลกกกุง – ทางหลวงหมายเลข 215 อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 14 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านโนนใหญ่ ตำบลคำพอุง - บ้านโพธิ์ศรีตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 14 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านคำแวง เทศบาลตำบลโพนทอง - บ้านบัว ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 14 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าสุ่มน้อย ตำบลพระเจ้า - บ้านหวายหลึม ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 14 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวง 2046-บ้านใหม่สามัคคี ม.13 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 14 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฮ่องทราย ม.4 ต.กำแพง - เขต ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 14 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวดงกำแพง ม.7 ต.เมืองบัว - บ้านสงแคน ม.13 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 14 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปอภาร ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ถึง บ้านดอนทรายทอง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 14 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน ชนิดขาไม้ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 14 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวง 2045 - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลขอนแก่น - บ้านดอนทอง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 14 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองตาด ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย - บ้านโพนดวง ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 14 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเปลือย ต.หน่อม - บ้านร่องคำ ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 14 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กสายทางหลวงหมายเลข 202 (บ้านโนนชัยศรี-บ้านท่งหมื่น) ต.หนองทั พไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 14 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตลำห้วยใหญ่ บ้านท่าสีดา-บ้านคูเมือง ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 14 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้เนใหม่น้ำพุ ต.รอบเมือง-บ้านดงทรายงาม ต.หนองข่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 14 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหัวคน ต.หนองหมื่นถ่าน-บ้านห้วยแก้ว,ห้วยสำราญ ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 14 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายคุ้มวัดสว่าง-บ้านดอนยาง ตำบลสระคู-ทางหลวงชนบทสาย 6038 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 14 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสำราญ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ-บ้านวังยาว ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 14 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL สายบ้านคำอุปราช ตำบลสว่าง-บ้านโคกพัฒนา ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 14 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งยาว ตำบลวารีสวัสดิ์ถึงบ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 14 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL สายทางหลวง 214 - บ้านหนองหน่อง ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 14 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงขยายถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านจอมพล ตำบลนิเวศน์ - บ้านขี้เหล็ก ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 14 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวหลวง ตำบลเหล่า – บ้านยางโทน ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 7 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพะยอมน้อย ตำบลบ้านเขือง – บ้านบุ่งเค้า ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 7 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองสรวง ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง – เขตตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 7 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวง ตำบลหนองแก้ว - เชื่อมตำบลโนนตาล อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด 7 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดสระน้อย ตำบลสระนกแก้ว - ทางหลวงสาย 2046 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 7 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขวา ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ถึงบ้านแคน ตำบลจังหาร อำเภอจังการ จังหวัดร้อยเอ็ด 7 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายบ้านโคกล่าม - บ้านเหล่ายูง ตำบลโคกล่าม - ทางหลวง 2045 อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 7 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองสิม ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย - เขตตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 7 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนศรีเมือง หมู่ที่ 10 ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี - เขตตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 7 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองบัวแดง บ้านเสาธง ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 7 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเม็ก ตำบลหนองผือ - ทางหลวงหมายเลข 215 อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 7 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองน้อย - บ้านสวนอ้อย ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี - ทางหลวงหมายเลข 2043 จังหวัดร้อยเอ็ด 7 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแหงน ตำบลโพธิ์ทอง - บ้านหนองไผ่ ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 7 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกน้ำเค็ม บ้านดอนแคน หม่ 2,16 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 7 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กสายบ้านน้ำเกลี้ยง ตำบลดินดำ - บเนหนองนาโท ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 7 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีลสายบ้านเหล่าข้าว ตำบลยางคำ-ทางหลวงหมายเลข 2086 อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 7 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล สายบ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด-บ้านโคกสี ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 7 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งยาว ตำบลวารีสวัสดิ์ ถึงบ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 7 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงบัง (คุ้มห้วยสนามชัย) ตำบลโพนเมือง-เขตตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 7 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนวัว หมู่ที่ 9 ตำบลไพศาลถึงบ้านนาคำ ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 7 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขวาชี ตำบลแสนชาติ ถึงบ้านดงยาง ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 7 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal 5 สิงหาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา พร้อมติดตั้ง ของโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ และ โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 25 กรกฎาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงผิวทางลาดยาง เพื่อบูรณะซ่อมแซมถนนปรับปรุงถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 19 กรกฎาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการปรับปรุงห้องเรียน อาคาร ๒ และอาคาร ๓ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 19 กรกฎาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์แบบโพลีเดี่ยว แผ่นรองเขียนพับได้ 19 กรกฎาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างรั้วโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจขังหวัดร้อยเอ็ด 15 กรกฎาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างลานกีฒาคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 15 กรกฎาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ (อสม) 15 กรกฎาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงห้องน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเฮ็ด 12 กรกฎาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แคปซีลสายบ้านพันขาง ตำบลนางาม -บ้านขวาว ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 10 กรกฎาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน วัสดุเครื่องแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 28 มิถุนายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน วัสดุกีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 28 มิถุนายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารหอประชุม (โรงเรียนท่งกุลาประชานุสรณ์) 21 มิถุนายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์,ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ,ซื้อเครื่องพิมพ์แบบดอทเมตริกซ์แบบค่ยาว 21 มิถุนายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหนองหว้า ตำบลสระคู – เขตตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 12 มิถุนายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านดอนดู่ ตำบลหัวช้าง-บ้านแดง ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 12 มิถุนายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหนองตาด ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย – บ้านโพนย่านาง ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 12 มิถุนายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalitic Concrete สายบ้าน หนองผือ ตำบลหนองผือ – บ้านโคกล่าม ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 12 มิถุนายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL สายบ้านดอนไฮ ตำบลนาโพธิ์ ถึงบ้านเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 12 มิถุนายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสวาสดิ์ ตำบลรอบเมือง-บ้านแก้ง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 12 มิถุนายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำใส ตำบลน้ำใส - เขตตำบลดงแดง อำเภอจตุรพัตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 12 มิถุนายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวแฮด ตำบลรอบเมือง-ทางหลวงหมายเลข 215 อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 12 มิถุนายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยาง ตำบลหนองหลวง - ทางหลวงหมายเลข 2045 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 12 มิถุนายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมแซมถนนผิวจราจขรลุกรังสายบ้านหนองอึ่ง ตำบลเชียงใหม่-บ้านดอนเรือ-บ้านดอนโอง อำเภอดพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 12 มิถุนายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายบ้านเหล่าโพนงาม ตำบลภูเขาทอง- บ้านปลาโด ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 12 มิถุนายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยาง ตำบลหนองหลวง - ทางหลวงหมายเลข 2045 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 12 มิถุนายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 6 มิถุนายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กสาบ้านหนองแวง ตำบลดพธิ์ทอง ทางหลวง 2116 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 4 มิถุนายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขี้เหล็ก ตำบลห้วยหินลาด บ้านแดง ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 4 มิถุนายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่าน้อย ตำบลน้ำคำ - บ้านตาแหลว ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 4 มิถุนายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำนางตุ้ม - บ้านโนนสวรรค์ ตำบลบุ่งเลิศ - บ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 4 มิถุนายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน Cape Seal สายบ้านโนนสีดา ตำบล หนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ – บ้านโคกพิลา ตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 4 มิถุนายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขอนแก่น ตำบลขอนแก่น – บ้านดอนทอง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 4 มิถุนายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโต้น ตำบลหัวช้าง- บ้านดงเมืองจอก ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 4 มิถุนายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านไผ่สีทอง ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด - สะพานข้ามลำห้วยทราย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธิ 4 มิถุนายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านบึงงาม - บ้านท่าโพธิ์ ตำบลท่งเขาหลวง อำเภอท่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 4 มิถุนายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านนาวี ตำบลศรีวิลัย - เขตตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 4 มิถุนายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนสวรรค์-ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 4 มิถุนายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโหรา ตำบลโหรา - บ้านยางเฌอ ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 4 มิถุนายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองม่วง ตำบลเหนือเมือง-ถนนเลี่ยงเมือง-บ้านด่ ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 4 มิถุนายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านโพนสูง ตำบลสระคู – บ้านหนองพันมูล ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 30 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง พร้อมท่อลอดเหลี่ยม สายบ้าน บึงงาม ตำบลบึงงาม – บ้านปลาโด ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 30 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกคลองส่งน้ำ จากลำกุดกู่ บ้านเกษตรวิสัย หมู่ที่ 10 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 30 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal เขตเทศบาลตำบลพนมไพร - บ้านเทพารักษ์ ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 30 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางโง๊ะ - บ้านโนนสะอาด - ทางหลวง (อาจสามารถ - เสลภูมิ) อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 30 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแก่ง ตำบลพลับพลา - บ้านพระเจ้า ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 30 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสริมสุข ตำบลดงครั่งน้อย - เขตตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 30 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนดรีตเสริมเหล็กสายทางลวง 2046 (ด้านหลังโรงเรียนหนองแวงแห่) ตำบลหนองใหญ่-เขตตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 30 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัวรอง - บ้านจานท่ง ต.ดินดำ อ.จังหาร -เขตอำเภอเชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 30 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำเงิน ต.โหรา ทางหลวงชนบทสายบ้านดงกลาง - บ้านอ้น อ.อจารสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 30 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองต่าย ตำบลเขวาทุ่ง - เขตตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 30 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการขุดลอกหนองแต้ บ้านแต้ ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 30 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปอภาร ถึงบ้านคุยมาตย์ ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด - บ้านโพธิ์สัย ตำบลโพะชัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 30 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองหิน ตำบลดคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านโพง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 30 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ของดรงเรียนโพธิ์พิทยาคม จำนวน 2 หลัง 30 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน จัดซื้อรถตู้ (Mobile) จำนวน 1 คัน 30 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงน้อย ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย – ทางหลวงหมายเลข 214 จังหวัดร้อยเอ็ด 27 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนาด ตำบล เทอดไทย – บ้านซองแมว ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 27 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองนาหล้า ตำบลโหรา – ทางหลวงหมายเลข 2043 อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 27 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์แก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี - ทางหลวงหมายเลข 2043 จังหวัดร้อยเอ็ด 27 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะอาด ตำบลไพศาล - บ้านนาคำ ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 27 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองหงส์ - บ้านโคกกลาง ตำบลเมืองหงส์ - ทางหลวงหมายเลข 2045 อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 27 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายบ้านหนองแวงห้วยทราย ตำบลชุมพร - ทางหลวง (โพนทอง - เมยวดี) อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 27 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สาย อบจ.รอ.1010 บ้านสระแก้ว - บ้านสอนเจริญ ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 27 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านป่ายาง ตำบลหนองผือ อำเภอเมือง - บ้านร่องคำ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 27 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างโรงอาหารขนาด 300 ที่นั่ง ของโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 27 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างปูพื้นหินขัดอาคารเรียน 2 ของโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 27 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกแดง ตำบลโพธิ์ทอง-ทางหลวงสาย 2116 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 27 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสามแยกโพธิ์ชัย ตำบลเหนือเมือง-ทางหลวง 2044 อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 27 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสูง ตำบลดงลาน ถึงทางหลวงหมายเลข 23 (บ้านโคกสาย) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 27 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดพนหิน ต.ท่งทอง-บ้านสระทองต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 27 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกุง ต.ภูเงินย-เขตตำบลศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 27 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาประกอบอาหารของโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 25 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเม็ก ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร - บ้านหนองหิน ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 22 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสาย ตำบลหนองแวง - ทางหลวงหมายเลข 23 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 22 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเสือ ตำบลโหรา - ทางหลวงชนบท (สายบ้านขี้เหล็ก-สำโรง) อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 22 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ศรี ตำบลบ้านเขือง-บ้านมีชัย ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 22 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายบ้านหัวดง ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย-บ้านหนองคูณ ตำบลเด่นราษร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 22 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนพอุง ตำบลหินกอง ทางหลวงหมายเลข 202 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 22 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยาง ตำบลนาเมือง ถนนลาดยางสายบ้านนาเมือง-ดงกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 22 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด-เขตตำบลสามขาอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 22 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเสียว ตำบลสะอาด-บ้านหนองอึ่ง ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 22 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายบ้านหนองคูณ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี-บ้านหัวดง ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 22 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายบ้านโคกกลาง-บ้านดอนมะหรี่ ตำบลเมืองหงษ์-ทางหลวงหมายเลข 2045 อำเภอจตุรพักรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 22 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านผำ ตำบลโนนสว่าง-บ้านโพนสะอาด ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 22 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาขุดลอกหนองสะท้อน บ้านหนองดู่ ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 22 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาขุดลอกหนองขี้เหล็ก บ้านโนนค้อ ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 22 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างโรงอาบน้ำชาย 16 พฤษภาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้ออาหารเสริม(นม) ของดรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 29 เมษายน 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อรถโดยสาร (ตู้) (ดีเซล) ขนาด 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 29 มีนาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 27 มีนาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน อัฒจรรย์เชียร์สนามกีฬาจังหวัด 25 มีนาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมแซมหลังคาอาคารแบตมินตัน 25 มีนาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 25 มีนาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างอัฒจรรย์เชียร์สนามกีฬาจังหวัด 4 มีนาคม 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ห้องชีววิทยา ของโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 27 กุมภาพันธ์ 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in place recycling สาย อบจ.รอ. 1087 บ้านดงยาง ตำบลสีแก้ว ถึงบ้านขี้เหล็ก ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 8 กุมภาพันธ์ 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง Asphaltic concrete โดยวิธี paement in place recycling สาย อบจ.รอ. 1078 บ้านโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง - บ้านศรีสมเด็จ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรนีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,815 8 กุมภาพันธ์ 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ VIP จำนวน 4 คัน 7 กุมภาพันธ์ 2556
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกน้อย ตำบลกุดน้ำใส - ทางหลวง 202 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 18 พฤศจิกายน 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวง 3032 (อ.เกษตรวิสัย-อ.ปทุมรัตต์)-บ้านพิลา ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 29 ตุลาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนน คสล.อบจ.รอ.1067 บ้านจานใต้ - บ้านเขวาทุ่ง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด()ช่วงบ้านเขวาโคก 29 ตุลาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนน คสล.อบจ.รอ.1067 บ้านจานใต้-บ้านเขวาทุ่ง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 29 ตุลาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวง 3032(อ.เกษตรวิสัย ข อ.ปทุมรัตต์)- บ้านนาแค ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 29 ตุลาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านโพธิ์น้อย ม.6-บ้านข่าน้อย ม.8 ต.โพนสูง-บ้านโคกกลาง ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ 25 ตุลาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองสระ ม.13 ต.ดอกล้ำ - บ้านภูดิน ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 25 ตุลาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบึง ม.4 ต.บัวแดง-สี่แยกบ้านดู่โป้ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ้ด 25 ตุลาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อวัสดุในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแกผู้ยากไร้ที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาส 24 ตุลาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพธิ์น้อย ตำบลแสนสุข - บ้านสระทอง ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 18 ตุลาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส - ทางหลวง 202 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 18 ตุลาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านประตูชัย ตำบลนิเวศน์ – ทางเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 18 ตุลาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลวง 2043 - บ้านหนองแวง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 18 ตุลาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนดู่ - ตำบลวารีสวัสดิ์ - ทางหลวง 202 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 18 ตุลาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 27 กันยายน 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน เครื่องทำเครื่องหมายจราจร ชนิดลากจูง จำนวน 1 เครื่อง 27 กันยายน 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานภายในศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดร้อยเอ็ด 24 กันยายน 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน จัดซื้อวัสดุลาดยางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 11 กันยายน 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อวัสดุลาดยางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 11 กันยายน 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม ของโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 4 กันยายน 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน การสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 3 คัน 31 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาซื้อรถตู้ (mobile) พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ 28 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาซื้อเครื่องเจาะบ่อบาดาลระบบไฮดรอลิค 28 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลิ้นฟ้า ต.บ้านดู่-บ้านขุมเงิน ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าสะอาด ต.ท่าสีดา-บ้านแก้ง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโฮง - บ้านขี้เหล็ก ต.ขี้เหล็ก - ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนชัย ต.หนองบัว-บ้านหนองเต่า ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโจดรุ่งเรือง ต.นาเมือง - ทางหลวงหมายเลข 2046 อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าส้มป่อย ต.ผาน้ำย้อย - บ้านเหล่าหม้อ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนลาดยางผวจราจร Cape Seal สายบ้านยางเฌอ ต.ขี้เหล็ก-บ้านหนองม่วงส้ม ต.โหรา อ.อาจสามารถ 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแหงน ต.โพธิ์ทอง -ทางหลวงหมายเลข 2259 อ.เสลภูมิ 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแคน ต.หนองหลวง-ทางหลวงหมายเลข 2046 อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านด่น้อย ตำบลด่น้อย - ทางหลวง 2392 อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แคปซิล สายบ้านท่าโพธิ์ ตำบลท่งเขาหลวง - บ้านค้อชา ตำบลบึงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายบ้านหนองบัว ตำบลห้วยหินลาด ถึง บ้านคำพรินทร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ด่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง ตำบลเหนือเมือง - ทางหลวง214 อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 พร้อมบ่อพักตามแบบ 2-01 บ้านเหล่ากล้วย ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด -เชื่อมทางหลวงชนบท 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลุกรัง (บดอัดแน่น) สายบ้านสระคู หมู่ที่ 5 ตำบลสระคู (คุ้มดอนแฮด) ถึง ลำน้ำเสียว เชื่อมเขตตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แคปซีล สายบ้านดอนเกษม - บ้านปาฝา ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร - เขตเทศบาลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านดอนทอง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ ถึง บ้านเปลือย ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แคปซีล สายบ้านดอนแคน - บ้านหนองคู ตำบลป่าสังข์ - บ้านโคกมอญ อำเภอจตุพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนยานาง ตำบลนาใหญ่ ถึง บ้านโพนดวน ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง ตำบลช้างเผือก ถึง ทางหลวง 202 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเมืองสรวง ตำบลเมืองสรวง ถึง บ้านอีเม้ง ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหล่าฮก ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง ถึง บ้านหว่านไฟ ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แคป ซีล สายบ้านโคกล่าม - บ้านเมืองหงส์ ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง (บดอัดแน่น) สายบ้านสระคู หมู่ที่ 1 ตำบลสระคู ถึง บ้านคัดเค้า ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขี้เหล็ก ถึง บ้านตาลม ตำบลเมืองไพร ถึง ทางหลวงหมายเลข 23 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขี้เหล็ก ตำบลสะอาดสมบูรณ์ ถึง บ้านหนองพานแย ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพน หม่ที่ 2 ตำบลยางใหญ่-บ้านเหล่ากล้วย ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 9 ตำบลเหนือเมือง ถึง ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง (บดอัดแน่น) สายบ้านหนองตุ ตำบลสีแก้ว - บ้านสีแก้ว เชื่อมทางหลวงชนบท (บ้านเหล่าขาม-บ้านค้อ) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลิ้นฟ้า ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปอภาร-บ้านดงเค็งแสบง หมู่ที่ 9 ตำบลปอภาร-เชื่อมตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหินกอง ตำบลหินกอง ถึง เชื่อมเขตตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านหัวโทน ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แคปซีล สายบ้านหนองผง บ้านหนองบั่ว ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน - เชื่อมตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการขุดลอกกุดเป่ง (ขุดขยาย) บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง (บดอัดแน่น) สายบ้านดอนก่อ ตำบลทุ่งศรีเมือง ถึง บ้านแสบง ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมะบ้า ตำบลบึงงาม-บ้านขมิ้น ตำบลเทอดไท อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัว ตำบลโนนตาล - บ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยาง Ashaltic Goncrete โดยวิธี Pavement in Place Rceycling รหัสสายทาง อบจ.รอ. 1080 จากทางหลวงหมายเลข 202 - บ้านแสนสี อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเปลือย หมู่ที่ 9-หมู่ที่ 4 ตำบลรองเมือง-เชื่อมเขตเทศลบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 24 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายเขตเทศบาลแวง (บ้านโนนสวรรค์) - บ้านทุ่งแสงทอง ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังสายเชื่อมทาง(โพนทอง -เมยวดี)-บ้านทุ่งแสงทอง ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านขมิ้น ต.แวง - เชื่อมบ้านโสกแสง ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านน้ำคำ - บ้านโนนหมากแงว ต.น้ำคำ - บ้านตาแหลว ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกหนองแวง บ้านหนองแวง ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงและขยายถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านหินกอง ต.หินกอง - เขตเทศบาลตำบลสระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกร่องกระสุน บ้านโพนทราย หม่ที่ 2 ต.โพนทราย อโพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงและขยายถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านแดง ต.ช้างเผือก - บ้านน้ำคำน้อย ต.หัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านไม้ล่าว บ้านดอนมะหรี่ ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกห้วยวังแซว บ้านโคกฮัง, บ้านหญ้าหน่อง ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงและขยายถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านค้มกลางเมืองใหม่ หม่ที่ 1 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงขยายถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านงิ้วเหนือ ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ-บ้านปากบ่ง ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงขยายถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านงิ้วเหนือ ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ-บ้านปากบ่ง ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเข้ดง ม.3 ต.บึงงาม - ถนนสายหนองคำใหญ่ - เหล่าขุมมัน อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง(บดอัดแน่น) สายบ้านหนองพอก อ.หนองพอก อ.หนองพอก - เขตอ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยทราย บ้านโคกเลาะ หมู่6 ตำบลหนองพอก-บ้านหนองหว้า ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ - ทางหลวงหมายเลข 2046 จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลบึงเกลือ - เชื่อมทางหลวง ทช. อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนข่า ตำบลบ้านเขื่อง อำเภอเชียงขวัญ - บ้านดอนแคน ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านหนองอ่าง ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย - เขตตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอนามัย หมู่ที่ 2 ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร - บ้านเปลือยน้อย ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง (บดอัดแน่น) สายบ้านเขวา ตำบลดงแดง - เชื่อมทางหลวงหมายเลข 215 อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่ากล้วย ตำบลป่าฝา - บ้านหัวนายาง ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพะยอม ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร - บ้านโนนข่า ตำบลบ้านเขื่อง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง (บดอัดแน่น) สายบ้านมะอึ หมู่ที่ 8 ตำบลมะอึ - เชื่อมทางหลวงหมายเลข 22044 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนดวน ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย - บ้านโนนตาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าส้มป้อย หมู่ที่ 10 ตำบลผาน้ำย้อย - บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขอนแก่น ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง - บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าสะอาด ตำบลท่าสีดา - บ้านแก้ง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบจ.รอ.1067 บ้านจานใต้ - บ้านเขวาทุ่ง อำเภอปทุมรัตน์ (ช่วงบ้านโคกก่อง) จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังสำราญ ตำบลโพธิ์ทอง - ถนนลาดยาง (โพนทอง-ขอนแก่น) อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น สายบ้านแจ่มอารมณ์ ตำบลดงครั่งใหญ่ - เขตตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเปลือยน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมือง - บ้านขุมดิน ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวดอนชาด ตำบลบ้านฝาง - บ้านผำ ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยาง บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแคน ตำบลโนนสว่าง - บ้านหนองแวงน้อย ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงขยายถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านคำไหล ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร - ทางลาดยางสายพนมไพร - หนองฮี 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแจ้ง - บ้านอนามัย ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี - ทางหลวงหมายเลข 202 จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองตาไก้ - บ้านบัวทอง ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงขยายถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านโพนทัน ตำบลจำปาขัน - บ้านห้างหว้า ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ้ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอดกร่องไข่นก บ้านโพนทราย หมุ่ที่ 2 ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนเรือ ตำบลดอนโอง - บ้านเชียงใหม่ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาล - บ้านเล้า ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนสะอาด ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย - บ้านโนนสูง ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างหมาโครงการปรับปรุงขยายถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านขี้เหล็กซ้าย ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย - บ้านโพนดวน ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง (บดอัดแน่น) สายบ้านหนองพอก อำเภอหนองพอก - เขตอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนผิวจราจร CAPE SEAL สายบ้านผำ ตำบลเมืองสรวง - บ้านเหล่าหัวภู ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านหนาด หมู่ที่ 8 ตำบลเทอดไท - บ้านซองแมว หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่า อำเภอเขวาทุ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง ตำบลบึงเกลือ ถึง เชื่อมทางหลวงชนบท อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองยาง ตำบลหนองหลวง ถึง ทางหลวงหมายเลข 2046 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสังข์ ถึง บ้านขี้เหล็กตำบลสะอาดสมบูรณ์ ถึง ทางหลวง 214 อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเม็ก ตำบลหนองผือ ถึง บ่อขยะเทศบาล ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหล่าขาม ถึง บ้านดงยาง ตำบลสีแก้ว ถึง ทางหลวง 23 อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปี 2555 17 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างห้วยดูลไหล (ตอนบน) บ้านปากช่อง หมู่ที่ 8 ตำบลคำนาดี อำเภโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการขุดลอกลำห้วยเงิน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 6 - บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงขยายถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านหนองพันมูล หม่ที่ 6 ตำบลเมืองท่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด-ทางหลวงแผ่นดิน 202 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกลำห้วยเล้าข้าว บ้านหนองคูโคก ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการปรับปรุงขยายถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ - บ้านโคก ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโจดรุ่งเรือง หมู่ที่ 20 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ - ทางหลวงหมายเลข 2046 จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขี้เหล็ก - บ้านตาลม ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ - ทางหลวงหมายเลข 23 จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามเปี้ย ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด - เขตอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ - ทางหลวงหมายเลข 2046 จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าลาด ตำบลม่วงลาด - บ้านดงเค็ง ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าสุมน้อย ตำบลพระเจ้า - บ้านหวายหลึม ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวีดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพน หมู่ที่ 2 ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร - บ้านแดง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสายบึงโดน หมู่ที่ 9 ตำบลแสนชาติ - บ้านหนองบัวรอง ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนสำราญเหนือ ตำบลพระธาตุ - บ้านพระเจ้า ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฉวะ ตำบลหนองพอก - เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3008 อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะบ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบึงงาม - บ้านขมิ้น หมู่ที่ 5 ตำบลเทอดไท อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง (บดอัดแน่น) สายบ้านดอนแคน หมู่ที่ 9 - บ้านเขวาทุ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเขวาทุ่ง - เชื่อมทางหลวงหมายเลข 2043 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแหงน หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ - ทางหลวงหมายเลข 2259 จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง (บดอัดแน่น) สายบ้านกู่ หมู่ที่ 7 ตำบลมะอึ - เชื่อมทางหลวง 2044 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกลำห้วยเล้าข้าว บ้านหนองคูโคก ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายบานโป่ง ตำบลบุ่งเลิศ - บ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงขยายถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านโพนทัน ตำบลจำปาขัน - บ้านห้างหว้า ตำบลหัวข้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบ Cap Seal สายบ้านผำ ตำบลเมืองสรวง ถึงบ้านดอนดู่ ตำบลกกกุง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านคำสุก ตำบลโพธิ์ใหญ่ - ทางหลวงหมายเลข 202 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่คำ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองใหญ่ - เขตตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองขาม ถึง ทางหลวงชนบทสาย (อาจสามารถ - สุวรรณภูมิ) อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง - ทางหลวงหมายเลข 23 จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงส้ม ตำบลโหรา - ทางหลวงชลบท (สายบ้านดอนกลาง - บ้านอ้น) อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนสะอาด ตำบลเหล่าหลวง - บ้านหนองแวง ตำบลเกาตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านค้อ หมุ่ที่ 6 ตำบลโนนรัง - บ้านโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแฮด หมู่ที่ 3 ตำบลรอบเมือง - ทางหลวงหมายเลข 215 จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายบ้านโพนฮาด ตำบลดงครั่งน้อย - บ้านดงครั่งใหญ่ ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโหรา หมูที่ 2 ตำบลโหรา บ้านยางเฌอ ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบจ.รอ.1067 บ้านจานใต้ (ช่วงบ้านดู่) - บ้านเขวาทุ่ง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกอก หมู่ที่ 6 ตำบลโพนเมือง - ทางหลวงชนบทสายอาจสามารถ - บ้านอีโก่ม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจุมจัง หมู่ที่ 7 ตำบลอุ่มเม่า - เขตอำเภอศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 10 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านดอนคำ หมู่ที่ 9 ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด - สะพานข้ามฝั่งอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 8 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง (บดอัดแน่น) บ้านน้อยคูขาม ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ - บ้านหนองหินน้อย - บ้านบัวเงิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 8 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำชานุวรรณ 1 - ร่องน้ำบึงโดนบ้านพนัส หมูที่ 5,6 ตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 8 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง (บดอัดแน่น) บ้านเปลือยใหญ่ ตำบลช้างเผือก - บ้านปลาค้าว ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 8 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง (บดอัดแน่น) บ้านหิงกอง ตำบลหินกอง - บ้านสระคู ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 8 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำจากฝายน้ำล้นกุดน้ำใส บ้านกุดน้ำใส - บ้านดอนแดง ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 8 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง (บดอัดแน่น) บ้านหนองบัว ตำบลช้างเผือก - บ้างแดง - เขตตำบลหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 8 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง (บดอัดแน่น) บ้านหว่านไฟ - ทางหลวง 215 อำเภออาจสามารถ - บ้านเขวา ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 8 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทาง Cape Seal บ้านเหล่าข้าว ตำบลยางคำ - ทางหลวง 2086 อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 8 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านดอนคำ หมู่ที่ 9 - บ้านโนนศิลา ตำบลอำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 8 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทาง Cape Seal บ้านโพนดวน ตำบลศรีสว่าง - บ้านดอนโมง ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 8 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง (บดอัดแน่น) บ้านป่าม่วง - บ้านโพนยานาง ตำบลนาใหญ่ - บ้านส้มโฮง ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 8 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง (บดอัดแน่น) บ้านหนองแล้ง ตำบลหินลาด - บ้านขี้กา ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 8 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทาง Cape Seal บ้านบะหลวง ตำบลหนองหลวง - บ้านนากระดึบ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 8 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังจากบ้านดอนแดง หมู่ที่ 4 ตำบลสาวแห - บ้านธาตุจอมศรี ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 8 สิงหาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาซื้อเครื่องเจาะบ่อบาดาลระบบไฮดรอลิค 21 กรกฎาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 3 คัน 20 มิถุนายน 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ 14 มิถุนายน 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 4 พฤษภาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อวัสดุกีฬาของโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 4 พฤษภาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างทำความสะอาดหอพักนักเรียน ชาย - หญิง โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 24 เมษายน 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 20 เมษายน 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาก่อสร้างอาคารประกอบสนามแข่งขันเรือยาว จำนวน 1 หลัง 3 เมษายน 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาซื้อถังสำรองยางมะตอย จำนวน 2 ถัง 3 เมษายน 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโรงสูบน้ำพลังไฟฟ้าชนิดแพลอยน้ำพร้อมอุปกรณ์พร้อมขยายไฟฟ้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 21 มีนาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงประตูเข้า-ออก บริเวณสำนักงานองค์การบริส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 20 มีนาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร (Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling จำนวน 5 สายทาง 2 มีนาคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์ OTOP อาคารด้านหลัง 28 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet Computer จำนวน 45 เครื่อง 28 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน กำหนดเปลี่ยนแปลงวันเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามประกาศสอบราคาจ้างฯ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 22 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling จำนวน 3 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 16 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตลาดค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 8 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 8 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 8 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทรทอง หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอเกาตรวิสัย-ทางหลวงชนบท (202-บ้านดอกรัก) จังหวัดร้อยเอ็ด 8 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเปลือย หมู่ที่ 5 - บ้านโชคชัย หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย - ทางหลวงชนบท 3006 จังหวัดร้อยเอ็ด 8 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการจ้างเหมากอ่สร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด สายบ้านเหนือ หมู่ที่ 1,12 ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัวหลวง หมู่ที่ 9 ถึงบ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด สายบ้านดงครั่งใหญ่ หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลดงครั้งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด สายบ้านกุดนำใส ตำบลกุดนำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการขุดลอกลำห้วยเงินใต้ สายบ้านหนองอุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างอาคารส้วม ขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส.10) 7 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างลานกีฬา พร้อมอาคารอเนกประสงค์ บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาขุดลอกลำเสียวน้อย บ้านศรีโคตร ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างฝายนำล้น ห้วยโสกแสง บ้านสายไผ่คำ หมู่ที่ 15 ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาขุดลอกหนองแวง บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกคลองระบายน้ำ บ้านแสนสี - บ้านดงครั่งน้อย - บ้านโพนฮาด หมู่ที่ 6,7,10,12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการขุดลอกคลองกมล พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านลาดค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาขุดลอกหนองบ้านม่วงน้อย บ้านม่วงน้อย ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาขุดลอกคลองสิบ บ้านเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการขุดลอกลำห้วยผีหลอก พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านกุดขุน หมู่ที่ 3 ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกห้วยเฒ่าหลิว บ้านดงมัน หมู่ที่ 3,2 ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกคลองหนามแท่ง หม่ที่ 9 ตำบลก่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบึงงาม หมู่ที่ 1 ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย 7 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านเมืองคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ ถึง บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการขุดลอกคลองคู่ขนาน (ห้วยก๊ากกว๊าก) บ้านวารีสวัสดิ์ ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการขุดลอกลำห้วยหินลาด บ้านส่อง-บ้านเปลือยน้อย ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบะเค หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนิคมพัฒนา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบะยาว หมู่ที่ 8 ตำบลอุ้มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองพอก หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 7 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมบำรุงผิวทางลาดยาง 3 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมบำรุงผิวทางลาดยาง 3 กุมภาพันธ์ 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ขีวภาพและถุงบรรจุภัณฑ์ 1 กุมภาพันธ์ 2555
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 13 มกราคม 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 0 0 2555
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สิ่งแสดงวิทยาศาสตร์กลางแจ้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 43 43 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ครุภัณฑ์ห้องเคมี 43 43 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสำราญ หมู่ ที่ 4 ต.หนองหลวง-บ้านตลาด ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ 43 43 2554
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 30 ธันวาคม 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 1 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 7 ธันวาคม 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 7 ธันวาคม 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประกวดราคาซื้อรถ Slurry Seat จำนวน 1 คัน และรถขุดตีนตะขาบ (แบ็คโฮว์) จำนวน 2 คัน 8 พฤศจิกายน 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อเครื่องเจาะกระแทกแบบไฮดรอลิค 20 ตุลาคม 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารของโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 6 ตุลาคม 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการทำความสะอาดหอพักนักเรียนชาย-หญิง ของโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 6 ตุลาคม 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาอาหารเสริม(นม) 6 ตุลาคม 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดย Pavement in Place Recycling จำนวน 4 โครงการ 7 กันยายน 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านหมากยาง หมู่ที่ 4 ต.สามขา - บ้านหนองพลับ หมู่ที่ 8 ต.ท่าหาดยาว อ.โพน 6 กันยายน 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง (บดอัดแน่น) สายบ้านเมืองคอง ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ - บ้านดงเค็ง ต.หนองหิน อ 6 กันยายน 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกหนองสองห้อง บ้านสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 6 กันยายน 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัวทอง ต.เหนือเมือง - ค่ายทหารประเสริฐสงคราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ 6 กันยายน 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal สายบ้านคูเมือง ต.ท่าสีดา-บ้านดงบัง ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 6 กันยายน 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองน้ำหนองฮี ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 6 กันยายน 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคำอุปราช ตำบลสว่าง - เขตตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 6 กันยายน 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็สายบ้านนำออ้ม ต.นำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 6 กันยายน 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการปรับปรุงและขยายถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 10 ต.นาใหญ่-บ้านยางเลิง ต.ดอกไม้ อ.สุว 6 กันยายน 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกลำห้วยรากไถ(คลองอีสานเขียว)บ้านเปลือย หมู่ที่ 9-10 ตำบลรองเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ 6 กันยายน 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการปรับปรุงและขยายถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านเกษตร(คุ้มใต้) หมูที่ 2 ต.เกษตรวิสัย-บ้านหนองดินดำ หมูที่ 12 ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 6 กันยายน 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกหนองดงเค็งแสบง บ้านดงเค็งแสบง หมู่ที่ 9 ตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 6 กันยายน 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการจ้างเวหมาค่าก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็กสายบ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหลวง - บ้านลาด ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 6 กันยายน 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านงิ้ว ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง-บ้านโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 6 กันยายน 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลนาโพธิ์-บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 6 กันยายน 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจรลูกรังสายบ้านหนองหว้า ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก-บ้านคำม่วงหวาน ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 6 กันยายน 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการปรับปรุงและขยายถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านหนองสะพัง ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย-บ้านดงเมืองจอก ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 6 กันยายน 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาแซง หมูที่ 10 ตำบลนาแซง-บ้านโจด ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 6 กันยายน 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขว้าง หมูที่ 15 ตำบลนาเมือง-ถนนลาดยางบ้านนาเมือง-ดงกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 6 กันยายน 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน จัดสร้างห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 2 กันยายน 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 6 ล้อ ดีเซล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 สิงหาคม 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ. โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 16 สิงหาคม 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประกวดราคาซื้อรถ Slurry Seal จำนวน 1 คัน และรถขุดตีนตะขาบ (แบ็คโฮว์) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็ 9 สิงหาคม 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างอาคารสร้มขนาด 10 ที่นั้น (รหัส สน.ศท.ส.10) ณ โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร 28 กรกฎาคม 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน 1.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic concrete โดยวิธี Pavament in place recycling จำนวน 2 โครงการ 29 มิถุนายน 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาทำความสะอาดหอพักนักเรียนชาย-หญิง โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 27 มิถุนายน 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน ชื้อรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ และเครื่องกำเนินไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 9 มิถุนายน 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 7 มิถุนายน 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อวัสดุกีฬาของโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 7 มิถุนายน 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อรถบดสั่นสะเทือน (ขนาดเล็ก) จำนวน 1 คัน 6 มิถุนายน 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง 1 มิถุนายน 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างอาคารส้วม ขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส.10) 0 0 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ้างเหมาโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย หมู่ที่ 15 ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการขุดลอกลำห้วยรากไถ หมู่ที่ 14,2,12 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงบัง หมู่ที่ 5-บ้านโพนเมือง หมู่ที่ 16 ตำบลโพนเมือง - ทางหลวงสาย (อาจสามารถ - อีโก่ม) อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 2554
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-place Recycling) สาย อบจ.รอ.1013 บ้านนาชม ตำบลแสนสุข – บ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 13 มกราคม 258
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อเครื่องเจาะกระแทกแบบไฮดรอลิค 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in :lace Recycling 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling 5 สายทาง 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling จำนวน 5 สายทาง 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง (บดอัดแน่น) บ้านหว่านไฟ - ทางหลวง 215 อำเภออาจสามารถ - บ้านเขวา ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยทราย(ช่วงกุดน้อย) บ้านหนองพอก หมู่ 9 ตำบลหนองพอก - ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง (บดอัดแน่น) สายบ้านหนองพอก ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก - เขตอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง(บดอัดแน่น) สายบ้านหนองพอก ต.หนองพอก อ.หนองพอก - เขต อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนดวน ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย - บ้านโนนตาด ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน สอบราคาซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ประกาศโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายบ้านหังดง ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย-บ้านหนองคูณ ต.เด่นรษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place Recyling สาย อบจ รอ 1020 บ้านท่าโพธิ์- บ้านเทอดไทย อำเภอท่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองม่วง ตำบลเหนือเมือง -ถนนเลี่ยงเมือง-บ้านด่ ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดด 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งยาว ตำบลวารีสวัสดิ์ถึงบ้านโคกสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งนาหลวง ม.5 ต.รอบเมือง - เชื่อมถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหิน ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรอแลฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบจ.รอ. 1020 บ้านท่าโพธิ์ - บ้านเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบจ.รอ. 1020 บ้านท่าโพธิ์ - บ้านเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรเคพซีล (โดยวิธี Pavement in-Place Rycycling) สาย อบจ.รอ.1014 บ้านหนองน้ำขุ่น ต.วารีสวัสดิ์ - บ้านนาชม ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล (โดยวิธี Pavement in Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1014 บ้านหนองน้ำขุ่น ต.วารีสวัสดิ์ - บ้านนาชม ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ขุดลอกหนองวังพระเจ้า บ้านคุ้มวัดสว่าง ตำบลสระคู-อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน จัดซื้อวัสดุซ่อมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อกายอุปกรณ์เพื่อคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2557 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด - ทางหลวง อบจ.รอ.1015 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1057 บ้านหนองแคน ตำบลหนองแคน - บ้านโพนสูง ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง Para Cape Seal โดยวิธี ( Pavement in place Recycling) สายบ้านโพนทองน้อย ตำบลโพธิ์ทอง - ทางหลวง 2116 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1001 บ้านขุมดิน ตำบลนำใส - บ้านผือฮี ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านอีเม้ง - บ้านป่ายาง ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด - บ้านราชธานี ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเเอ็ด 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านอีเม้ง - บ้านป่ายาง ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด - บ้านราชธานี ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเเอ็ด 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านอีเม้ง - บ้านป่ายาง ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด - บ้านราชธานี ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเเอ็ด 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนนางาม ตำบลศรีสว่าง - บ้านดอนโมง ตำบลท่าหาดยาว ตำบลท่าหาด อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปรุงอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ปรับปนุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด. 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบจ.รอ.1007 บ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร - บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างผิวทางพาราแคบซีล โดยวิธี ( Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ บ้านคูเมือง -บ้นท่าสีดา ตำบลท่าสีดา - ทางหลวง 2136 อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดหง 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อวัสดุกีฬา 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน วัสดุกีฬาของดรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโป่ง ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เชื่อมเขตตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายน์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0
กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่อมสร้างถนน ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 โครงการ 0 0 0
   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป