เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
อำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546  (ฉบับปัจจุบัน)

 

หมวด 4

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

---------------------

 

            มาตรา 45  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ดังต่อไปนี้

            (1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย

            (2) จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

            (3) สนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

            (4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น

            (5) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น

            (6) อำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.. 2498 เฉพาะภายในเขตสภาตำบล

            (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            *(7 ทวิ) บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

            (8) จัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ  ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง**

            (9) จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

            บรรดาอำนาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค อาจมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้  ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

* (7 ทวิ)  ของมาตรา 45  ถูกกำหนดเพิ่มใหม่โดยมาตรา  8 แห่ง  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด       (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2542

** ได้แก่ กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.  2540  ลงวันที่ 15 กันยายน 2541   ซึ่งกำหนดว่า  ให้กิจการดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมดำเนินการ  หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ

 1. (1)    จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร
 2. (2)    กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 3. (3)    บำบัดน้ำเสีย
 4. (4)    บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. (5)    วางผังเมือง
 6. (6)    จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นทางหลวงชนบทตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง
 7. (7)    จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ
 8. (8)    จัดให้มีท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  ที่จอดรถ  และตลาด
 9. (9)    ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 10. (10)รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
 11. (11)จัดการศึกษา  ทำนุบำรุงศาสนา  และบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 12. (12)จัดให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สวนสาธารณะและสวนสัตว์  ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมสำหรับราษฎร
 13. (13)จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ
 14. (14)ป้องกันและบำบัดรักษาโรค
 15. (15)จัดตั้งและการบำรุงสถานพยาบาล
 16. (16)ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 17. (17)ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ
 18. (18)กิจการที่ได้มีการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

 

            มาตรา 17  ภายใต้บังคับมาตรา 16  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้

 1. (1)    การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด  ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
 2. (2)    การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
 3. (3)    การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
 4. (4)    การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
 5. (5)    การคุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. (6)    การจัดการศึกษา
 7. (7)    การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 8. (8)    การส่วเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 9. (9)    การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 10. (10)การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม
 11. (11)การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
 12. (12)การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
 13. (13)การจัดการและดูแลสถานีขนส่ง  ทั้งทางบกและทางน้ำ
 14. (14)การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 15. (15)กาพาณิชย์  การส่งเสริมการลงทุน  และการทำกิจการ  ไม่ว่าดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจาสหการ
 16. (16)การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ  ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
 17. (17)การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
 18. (18)การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวีฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
 19. (19)การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 20. (20)การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
 21. (21)การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
 22. (22)การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 23. (23)การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
 24. (24)จัดกิจการใดอันเป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตและกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการ  หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทำ  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
 25. (25)สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ  หรืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
 26. (26)การให้บริหารแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
 27. (27)การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส
 28. (28)จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญัตินี้  หรือกฏหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 29. (29)กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

 

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง  กำหนดอำนาจและหน้าที่  ในการจัดระบบบริการสาธารณะ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

 

            เพื่อให้การดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในเขตจังหวัด  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  จึงสมควรกำหนดลักษณะของอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้น

            อาศัยอำนาจตามมาตรา 12(15) และมาตรา 20 แห่ง พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงประกาศกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้ดังต่อไปนี้

            ข้อ 1 ลักษณะของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะในเขตจังหวัด

                        (1) ดำเนินงานโครงการที่มีขนาดใหญ่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด

                        (2) เป็นการดำเนินงานที่ปรากฎถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวมและม่เข้าไปดำเนินงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถดำเนินการได้เอง

                        (3) เข้าไปดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือมีผู้ที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป

            ข้อ 2 ในการดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรจะดำเนินการเพื่อให้เป็นไปในลักษณะดังนี้  คือ 

                        (1)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทำแผนจังหวัด  โดยการสร้างและพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเพื่อนำไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสมดุยล์และคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

                        (2)  การก่อสร้างและบำรุงรักษาโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใญ่  หรือมีการเกี่ยวเนื่องกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือในลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด 

                        (3) การจัดการศึกษา  สาธารณสุข  การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับจังหวัด  และไม่เป็นการซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา  สาธารณสุข  การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด

                        (4) การส่งเสริมจารีต  ประเพณี  วัฒนธรรม  การท่องเที่ยว  การส่งเสริมการลงทุน  และพาณิชยกรรมของจังหวัด

                        (5) การจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลรวม  การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด

                        (6) ให้บริการด้านเทคนิค  วิชาการ  เครื่องมือ  เครื่องจักรกล  บุคลากรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเจตจังหวัด

                        (7) ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมถ่ายโอนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด “มีหน้าที่ต้องทำ”

            ข้อ 3 การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค จะกระทำได้แต่เฉพาะกรณีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องดำเนินการเอง  แต่ไม่สามารถดำเนินการเองได้  เนื่องจากเป็นงานปฏิบัติซึ่งจะต้องใช้เทคนิควิชาการสูง และหน่วยงานของรัฐนั้นมีความสามารถที่จะดำเนินการได้ดีกว่า  และผลของการให้การสนับสนุนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

                        การสนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด  จะทำได้ในกรณีเร่งด่วนและจำเป็นหากไม่ดำเนินการจะก่อให้เกิดควาเมสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชน

                        การให้การสนับสนุนแก่ประชาคม  องค์กรประชาชน  ควรเป็นไปในลักษณะของการส่งเสริมความสามารถดำเนินการ  โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมทำ  ร่วมรับผลประโยชน์  โดยไม่สนับสนุนในลักษณะของการให้สิ่งของ  หรือการเข้าไปดำเนินการ

                        ข้อ 4  หากมีปัญหา  ข้อขัดข้อง  ในการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ในการวินิจฉัยและดำเนินการตามประกาศนี้

                        ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่รับผิดชอบ   ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด      ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย

            มาตรา 42  การแบ่งหน่วยการบริหาร การกำหนดตำแหน่งการให้ได้รับเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรกำกับดูแลการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา  ทั้งนี้ การแบ่งหน่วยการบริหารให้คำนึงถึงภาระงานและเงินรายได้ซึ่งไม่รวมเงินอุดหนุนด้วย  

          องค์กรกำกับดูแลการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยให้ประกอบด้วยผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมาจากการเลือกกันเองในระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนสองคน และผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมาจากการเลือกกันเองในระหว่างปลัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดจำนวนสองคนด้วย

            มาตรา 43  เพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจขอยืมตัวข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมาช่วยปฏิบัติราชการชั่วคราวโดยมีกำหนดเวลาได้ โดยเสนอเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้นก่อน และเมื่อหมดความจำเป็นแล้วให้รีบส่งตัวผู้นั้นคืนต้นสังกัด

            ให้ถือว่าผู้ซึ่งมาช่วยราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่เสมือนเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ขาดจากสถานภาพเดิมและคงได้รับเงินเดือนทางต้นสังกัดเดิม

            มาตรา 44  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา


 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป