โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนำเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง ตำบลดงสิงห์ ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

preview

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนำเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง ตำบลดงสิงห์ ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนำเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง ตำบลดงสิงห์  ตำบลแสนชาติ  อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด