โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข "

preview

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข "

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับผิดชอบในส่วนของการรักษาความสะอาดบริเวณ เกาะกลางถนน/สองข้างทาง/บริเวณทางแยก ทั้ง 8 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 232 ตอนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านเหนือ-ด้านใต้)