โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน/สองข้างทาง/บริเวณทางแยกทั้ง ๘ แห่ง

preview

ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน/สองข้างทาง/บริเวณทางแยกทั้ง ๘ แห่ง

ด้วยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ดมีมติที่ประชุมขอให้โอนภารกิจในการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน/สองข้างทาง/บริเวณทางแยกทั้ง ๘ แห่ง ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๒  ตอนถนนแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านเหนือ-ด้านใต้) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการตัดหญ้า  ปรับปรุงภูมิทัศน์และเก็บขยะ รักษาความสะอาดบริเวณเกาะกลางถนนทางแยก ทั้ง ๘ แห่ง