โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เป็นประธานในการมอบเงินเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๒ ราย

preview

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เป็นประธานในการมอบเงินเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๒ ราย

เมื่อวันที่ ๒๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายมังกร  ยนต์ตระกูล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เป็นประธานในการมอบเงินเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๒ ราย

  1. รายนายบุญ  โพธิ์กุดไสย์  ราษฎรบ้านเลขที่ ๕๐  หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองตาไก้  อำเภอโพธิ์ชัย  เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐  บาท
  2. รายนายศิลา  โพธิ์กุดไสย์  ราษฎรบ้านเลขที่ ๑๒  หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองตาไก้  อำเภอโพธิ์ชัย  เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐  บาท