โครงงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

เงินเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๑ ราย

preview

เงินเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๑ ราย

เมื่อวันที่ ๒๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายทัศนัย  ไวนิยมพงษ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการมอบเงินเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๑ ราย  รายนายบุญจันทร์ โมคภา  ราษฎรบ้านเลขที่ ๓๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองทัพไทย  อำเภอพนมไพร เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐  บาท